Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhiliyyenin Kapsamı

Câhiliyyenin Kapsamı


Câhiliyyenin Kapsamı:
Birçok tefsir ve tercümede ?bilgisiz olma,
ilimden uzak olma' diye anlaşılan ?câhilliye': Îslâm'a inanmayan kişi ve
toplumların tutum, davranış, yaşantı, anlayış ve sistemlerini nitelemek üzere
kullanılan bir kavramdır.

İslâm kültüründe ?câhiliyye', kendinden önceki
dönemin inanç, tutum ve davranışlarını niteleyen ayırdedici önemli bir
kavramdır. İslâm'dan önceki dönemin adı ?câhiliyye dönemi' dir. Bu niteleme,
olmuş-bitmiş bir dönemin adı olmaktan ziyade; Îslâm dışı inanış ve davranışların
genel adıdır. İnsanların düşünüş ve davranışlarına inançları ya da dünya
hayatını algılayışları yön verir. Kişi hangi dünya görüşüne inanıyorsa tutum
ve davranışları ona uygun olur. Onun kabul ettiği değer yargıları, ahlâk
ilkeleri inancından kaynaklanır.

İşte birtakım değer yargılarını, inanç
esaslarını, düşünme ve davranış biçimlerini, ahlâk kurallarını bünyesinde
toplayıp onlara yön veren iki sistem vardır. Bunlardan biri Allah'ın dini İslâm,
diğeri de hangi ad altında olursa olsun ?câhiliyye' sistemleri, ya da
?câhiliyye' dinleridir. Şirk bu sistemin daha çok inanç yönüne ad olurken,
câhiliyye ise bu gibi sistemlerin tutum, davranış ve değer yargılarına ad
olmaktadır.

İslâm'dan önce câhiliyye insanları hem gerçek
bilgi ve bu bilginin kurduğu sağlıklı toplum ve uygarlıktan yoksundular, hem de
kendilerine doğru yolu gösterecek kitap ve peygamberden mahrum olduklari için
güzel davranışlardan uzaktılar. İnsana olgun hareket etme imkânı veren bilgiden
ve anlayıştan mahrum olduklari için kaba ve serttiler. Erken kızarlardı, akıllı
hareket etmeyi bilmezlerdi, taassuba ve haksızlığa düşerlerdi.

Bu durum bir anlamda barbarlıktı. İslâm'dan uzak
olan kişi ve toplumlar genellikle ?hevâ'larına uyarlar. Onlar canlarının, yani
keyiflerinin istediğini yapmaktan başka bir şey bilmezler. DolaysIyla,
hak-hukuk, erdem ve iyilik, başkasına saygılı davranma ve olgunluk gösterme
onların yapacağı iş değildir. Üstelik bu gibiler, hevâlarına uyduklari için
yanlış inançlara düşerler, uydurma ilâhlar bulurlar ve Allah'tan başkasına
ibâdet etmekten çekinmezler? Bütün bunlar ?câhilliyye'nin görüntüsüdür.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar