Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil

Bir Câhiliyye Klasiği


Bir Câhiliyye
Klasiği; Ebû Cehil:
Asıl adı Amr, künyesi Ebû'l-Hakem olan şahsa
Peygamberimiz, Ebû Cehil adını vermiştir. Dâru'n-Nedve üyesi olan Ebû Cehil,
Rasûlün dâvetine başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhinde hazırlanan
komploların çoğunda yer almıştı. Velid bin Muğîre ile Ebû Cehil, kendi
kabilesine mensup olmayan birinin peygamberliğini hazmedemedikleri için Rasul'e
inanmayacaklarını açıkça söylemişlerdi.Ticarî nüfuz ve servetinden güç alan Ebû Cehil,
hayatı boyunca İslâmiyet aleyihen çalıştı, halkın Müslüman olmasını engelledi.
Müslüman olanları da inançlarından vazgeçirmeye çabaladı. İslâmiyet'i kabul eden
kişi, toplumda itibarlı biri ise ona saygınlığını yitireceğini söyleyerek,
ticaretle uğraşıyorsa kendisini iflâs ettirmekle tehdit ederek, güçsüz ve
kimsesiz ise onu döverek İslâm'dan döndürmeye çalıştı.

Ebû Cehil, Mekke'ye gelip ticaret yapanlara
düşük fiyat biçiyor, diğer müşteriler de ondan çekindikleri için o tâcirin
malına tâlip olduklarını gizliyorlardı. Böyle bir durumda kalan tüccarın birisi,
durumu Peygamber'e bildirmiş ve malını asıl değerinden satmıştı. Bu Ebû Cehil'in
Peygamber'in evine giderek onunla kavga etmesine sebep oldu. Günümüzde de
çiftçinin, üreticinin ürününü tüketiciye direkt ulaştırması engellenmektedir.
Sözgelimi, Adana'da, Antalya'da üreticinin İstanbul'daki manavdaki satış
fiyatının onda birine alıcı bulamayan çiftçilerin meyve ve sebzelerini, diğer
bölgelerdeki tüketiciye doğrudan ulaştırmaları hemen hemen imkânsızdır. Aradaki
büyük fark, Ebû Cehil veya onun özelliklerini taşıyan rantçıların cebine
girmektedir. Ya da Türkiye'nin Arap ülkelerinden petrol almasını da buna örnek
verebiliriz. Türkiye, komşularından direkt değil; BP (British Petrol), Shell
(Hollanda şirketi), Mobil ve Total (Fransız şirketi) gibi büyük Batılı
şirketlerin aracılığıyla petrol alabilmektedir. Bu şirketler, Müslümanların
kaynaklarının kaymağını yemekte ve artıklarını da yerli rantçılara
bırakmaktadırlar. Bunun yanında çok büyük oranda devletin petrole vergi yükü
bindirmesi de ayrıca zulmü büyütmektedir.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar