Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi

Firavun


Firavun; Her Dönem
ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun ÖnderiKur'an, tarihî olayları bir tarih kitabı gibi
belli bir olayı aktarma amacıyla değil; insanları uyarma, düşündürme, evrensel
gerçekleri kavratma gibi amaçlarla konu edinir. Hz. Mûsâ ve Firavun kıssası,
bütün bu amaçların gerçekleştirildiği en kapsamlı kıssalardan birisidir. Kur'an
bu kıssa ile müslümanların imanını güçlendirme, İslâmî tebliğe karşı çıkan
müşrikleri uyarma gibi amaçlarının yanı sıra, İslâm dışı câhilî toplumsal
yapılanmaların, yönetim biçimlerinin, eşdeyişle Firavunî toplumların değişmeyen
özelliklerini de ortaya koymayı amaçlar. İslâm dışı toplum ve yönetim biçimleri,
tarihin hangi döneminde bulunursa bulunsun, hangi adla adlandırılırsa
adlandırılsın, Firavun'a ve onun temsil ettiği siyasal sisteme, bu sistemle
şekillendirilen topluma özgü inanç ve düşünceleri, özellikleri yansıtır. Bu
nedenle özü bakımından Hz. Muhammed (s.a.s.)'in karşısında yer alan kişilerle
kökten değiştirmeyi amaçladığı toplumsal yapı, Hz. Mûsâ döneminin Mısır'ından
pek farklı olmadığı gibi, günümüzde dünyanın herhangi bir yerinde varlığını
sürdüren İslâm dışı bir toplumsal ve siyasal sistem, yani modern câhiliyye de
Mekke'dekinden çok farklı değildir.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar