Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Günümüzde Câhiliyye

Günümüzde Câhiliyye


Günümüzde Câhiliyye:
Câhiliyye'yi, yanlızca İslâm'dan önceki dönem
diye çevirme yanlış olacaktır. O dönemin adı da ?câhiliyye'dir. Ancak bu kavram,
câhilî davranış ve inançların genel adıdır. Firavun nasıl, haddi aşan, azan,
kibirlenip kendini Allah'a muhtaç görmeyen, zulmün ve tuğyanın (azıp-sapıtmanın)
sembolü ise; câhiliyye de bilgisizliğin, bilgisizce hareket etmenin, yaptığı
şeyin sonucunu düşünmemenin, Allah'ı ve O'nun âyetlerini anlamamanın, Allah'a
isyan etmenin ne kadar kötü olduğunu idrâk edememenin sembol kavramıdır.


İnsanların hevâlarına uyduğu, nefislerinin,
isteklerinin kulu oldukları, Allah'ın hükümlerinin kabul edilmediği, çeşitli
ilâhlara ibâdet edildiği, sömürü ve zulmün bulunduğu, kavmiyetçilik ve
asabiyyenin (tarafgirliğin) yaygın olduğu, hüküm vermede hakkın ve adâletin
uygulanmadığı her yer ve zamanda câhiliyye var demektir. Günümüzde de çeşitli
yerlerde, tıpkı câhiliyye döneminde olduğu gibi Allah (c.c.) unutulmuştur. O ve
O'nun hükümleri hayata ve insanların işlerine sokulmamaktadır. O'nun gönderdiği
hükümlere uymayı bir tarafa bırakalım; o hükümler, yani şeriat yanlış, eksik ve
hatta çağdışı sayılmaktadır. Günümüz insanlarının çoğu, unuttukları âlemlerin
Rabbi Allah'ın yerine sayısız ilâhlar ve putlar bulmuşlar ya da koymuşlardır.
Tıpkı eski Arap câhiliyyesinde olduğu gibi sahte tanrılara ibâdet edilmektedir.
Ölçüler İlâhî kaynaktan değil, hevâlardan alınmaktadır. Güçlünün borusu ötmekte,
sözü geçmektedir. Zayıflar yine ezilmekte, insanlar haklarına yine gereği gibi
kavuşamamaktadır. Kumar, zinâ, fuhuş, hırsızlık en geniş şekilde yapılmakta,
içki su yerine içilmekte, ribâ (fâiz) ekonominin can damarı kabul edilmektedir.
İslâm'ın günah dediği pek çok şey çağdaş ahlâk sayılmaktadır. Kadınlar yine
alınıp satılmakta, açılıp saçılmaları kadın hakkı, çağdaşlık kabul
edilmektedir.

Kısaca, Kuran'ın câhiliyye toplumu dediği müşrik
toplumun anlayışı ve ahlâkı az bir değişiklikle günümüzde de aynen devam ediyor.
Allah (c.c.), O'nun yüce hükümleri ve Ahiret hesaba pek katılmıyor. Bu durum da
?câhiliyye'den başka bir şey değildir.


[1]
[1]
Hüseyin K. Ece, İslâm'ın Temel Kavramları, Beyan Y. s. 95-101

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar