Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhiliyyede Hurâfeler

Câhiliyyede Hurâfeler


Câhiliyyede Hurâfeler:
?Tıyera?, bir yolcunun sefere çıktığında
önünden geçen bir kuşu hayra yormamasıdır. ?Hame?, Muharrem ayını uğursuz sayma
ve bütün işlerin bu aylarda olduğu inancıdır. Gul, cin ve şeytanlardan bir
cinstir. ?Gul?, tenha ve ıssız çöllerde insana görünür, şaşırtır ve sonunda
helâk eder. Peygamber böyle bir varlığın olmadığını belirtmiştir (s. Buhârî
Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Terc ve Şerhi, DİB Y. c. 4, s. 418-420). Günümüz
câhiliyyesinde kuşlardan baykuşun ev yakınına konması ve ötmesi, diğer
hayvanlardan da kara kedinin insanın önünden geçmesi uğursuz sayılır. Gul
efsânesi, gul-i yabânî adıyla günümüze kadar gelmiş, film ve hikâyelere konu
olmuştur.

Bir ölünün ardından üstü başı parçalamak, yüzü
tırmalamak, yanakları, yüzü, başı ve dizleri dömek gibi câhilî davranışlar,
bugün de devam etmektedir.

Kâbe'de 360 kadar put vardı. Her kabilenin
kendine has bir putu vardı. Bundan başka her evde birput bulunur, âile fertleri
buna ibâdet ederdi. Putperestlik câhiliyye Arabının ikinci tabiatı olmuştu ve
günlük hayatın her konumunda nüfûzunu icrâ etmekteydi. Câhiliyye Arap inancının
esası hastaya şifâ, çocuk edinme, kıtlık, vebâ gibi belâları kaldırma işini
başka ilâhlara devrederek, dünyanın idâresini onlara taksim etmekten ibâretti.
Cenâb-ı Hakk'ın yardımının ancak bu putlardan şefaat dilemekle elde
edilebileceğine inanırlardı. Araplar bu putlara secde ederler, bunlar adına
kurban keserler, ekinlerinin bir kısmını, sürülerinin bir kısmını bunlara tahsis
ederlerdi. Günümüzde benzer şekilde kabirlere gidilip kabir ehline duâ ederek
onların tasarrufuyla çocuk sahibi olmak istenmektedir. Ayrıca bazı şeyhlerin
nefeslerinden şifâ umulmakta, diri veya ölü olsun şefaatlerine sığınılmaktadır.
Kur'an'da Yüce Rabbimiz şefaati ancak izin verilenlerin yapabileceğini ve
yetkiyi sadece kendine has kıldığını belirtirken, günümüz câhiliyyesinde dünyada
iken bazı efendi veya şeyhlere bu makam verilmiştir. Bu yanlış anlayış, İslâmî
kesime hitap eden kitap, dergi, radyo ve televizyonların büyük bir kısmınca
sürdürülmekte ve yaygınlaştırılmaktadır.

Bir taraftan putperestlik, en yaygın şekliyle
Arapların dimağına hâkimken, Arapların içinde Allah'ın varlığını inkâr eden,
hesap gününü inkâr edenler de vardı. Bunlar, taptıkları putlarla bile alay
ederlerdi. Arapların meşhur şâiri İmru'l-Kays, babası öldürüldüğü zaman Arap
âdetlerine göre putu ile istişâre ederk babasının intikamını almak veya almamak
hususunu ilâhın hükmüne bağlı kılmıştı. Şair, birinin üzerine ?evet?, diğerinin
üzerine ?hayır? yazılan bir de üzerinde istişârenin tekrarını ifade eden üç ok
almış ve bunları üç defa atmıştı. Sonuç, hep olumsuz çıkıyordu. Bu duruma
hiddetlenen şâir oku ilâhının yüzüne atarak, ona hitâben: ?Sefil! Öldürülen
senin baban olsaydı, intikamını almaktan beni men etmezdin? demişti (M. Muhammed
Ali, peygamber'in Hayatı, Nur Y. s. 23).

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar