Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı

Propaganda


Propaganda;
Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı:
Firavunlar toplumunda ?iyi tezgâhlanmış?
propagandanın da bir güvenlik önlemi olarak gündemde tutulduğuna tanık
olmaktayız. Karşı tarafı aşağılamak, küçümsemek, alaya almak veya aldırtmak,
delilik/meczupluk damgası vurmak, yalancılığını ileri sürmek gibi yollarla
mesajı ve dâvetçiyi yıpratma taktikleri her dönemin taktikleridir. Bu
propagandalar sonucu, ?hak olan? gözden düşürülmekte veya gizlenmekte,
etkisizleştirilmektedir. Hakkı bâtıl; bâtılı hak göstermek, hakkı gizlemek ve
hakkın hâkimiyetine engel olmak, hep propagandaya ihtiyaç duyacaktır.


Firavun'un bu kabilden yaptığı propagandalara
bakalım: Firavun, ?ben sizin en yüce rabbinizim!? (79/Nâziât, 24)
diyebilmekte ve propagandalarında Mısır ülkesi hükümdarlığının kendisine ait
olduğunu, hatta kendine ait olanlar içinde akan ırmaklara kadar her şeyin
bulunduğunu döne döne vurgulamaktadır (43/Zuhruf, 51). Ufak tefek kimi insanî
eksiklikleri büyüterek kamuoyuna sunmak ve böylece puan kaybına yol açmak.
Sözgelimi, duygusallığı arttığında veya kendi ana lisanı olmadığı için yabancı
şive ile konuştuğundan Firavunların dilini konuşmakta zorlanan Hz. Mûsâ için
?şu konuşamayan adam? gibisinden ifadelere başvurup rakibinin etkisini
zayıflatmaya çabalamak. Kule yapma örneğini de bir propaganda malzemesi olarak
ele almak doğru olacaktır.

Olaya olumlu yaklaşıyormuş izlenimi vererek
olumsuz sonuca vardırıcı bir tutum izleme taktiğidir kule yapma olayı. Firavun,
Hâmân'dan yüksek bir kule yaptırmasını ister (28/Kasas, 38). Propaganda
gereği, o kuleye çıkacak, ?Mûsâ'nın ilâhı?na ulaşmanın yollarını arayacaktır,
görünüşte. Elbette ki amaç, bu bulacağı yola gidip, sözü edilen ilâhın
bulunmadığını görmek, daha doğrusu O'nu görmediğini söyleyerek inkârını bir
gerekçe üzerine oturtmaktır; hem de düşünmekten uzaklaştırılan kalabalıklara
inandırıcı olması düşünülen bir gerekçe ile. Daha kulenin yapım emrini verirken
kullandığı ?doğrusu ben onu yalancılardan sanıyorum? (28/Kasas, 38)
ifadesi, hem bu amacının belirtisi, hem de kuleden inişinde ifade edeceği
inkârına önceden bir zemin hazırlama taktiği olarak alınmalıdır.


[1]

Firavunların düzenlerine karşı çıkanlar, Firavun
ve çevresi/egemen güçler tarafından çeşitli propagandalarla küçük düşürülmeye ve
toplumda yalnız bırakılmaya çalışılmışlar, kitleler nezdinde gayr-ı meşrû
olarak lanse edilmişlerdir. ?Ben onun dininizi değiştireceğinden, yeryüzünde
bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum. Ben sizi doğru bir yola götürüyorum ve
size doğru gördüğümü gösteriyorum.? (40/Mü'min, 26, 29) Bunlar, Firavun'un
cümleleridir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, Firavun'un propagandasından
ziyade, kitlelerin bu seslenişe olan teveccühleridir. Yığınlar, Kur'an'ın
tabiriyle ?ateşe çağıran önderler?in peşinden gitmektedir.

Rabbimiz, Firavun'un propagandalarına kanan
Mısır toplumunu şu şekilde tanımlamaktadır: ?İşte Firavun kavmini küçümsedi,
onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar fâsık (yoldan çıkmış) bir kavim idiler.?
(43/Zuhruf, 54) Kitleler, şu ya da bu şekilde Firavun düzeninin devamından
yarar sağlamakta, veya yararları olduğu şekilde kandırılmaktadır. Toplum
psikolojisi, rüzgâr nereden kuvvetle esiyorsa onun etkisiyle kitlenin o şekilde
rüzgâra kapılıp sürüklendikleri şeklindedir. Böylece ateşe çağıranların izinden
gitmeye devam etmektedirler. Ama bu, Mûsâ'yı da mü'minleri de
etkilememektedir.


[1]
Zübeyir Yetik, Her Nemruda Bir İbrahim, s. 90-91

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar