Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Câhiliyyenin Bir Başka Yönü

Câhiliyyenin Bir Başka Yönü


Câhiliyyenin Bir Başka Yönü:
İslâm Dininin hedefi, insanın dünyaya, nimetlere
bakış açısını değiştirmektir, olması gereken aslî yapıya döndürmektir. İslâm,
geldiği bölgedeki her şeyi değil; vahye muhâlif olan fikir ve eylemleri
değiştirmeye, ıslah etmeye çalışır. Çünkü İslâm, insanın tecrübesini sıfırlamaz.
Meselâ İslâm, câhiliyyedeki mihri iptal etmemiş, ama mihrin kadının hakkı
olduğunu ifâde etmiştir ve verilen mihrin geri alınmamasını istemiştir (4/Nisâ,
4, 20, 21). Çok eşle evliliği iptal etmemiş, fakat dörde kadarla sınıra
balayarak, bir tane almayı tavsiye etmiştir (4/Nisâ, 3).

Câhiliyye Arapları arasında en yaygın suçlar,
adam öldürme, zinâ, kabile disiplinine, örf ve âdetlere karşı gelme gibi
suçlardı. Uygulanan cezâî müeyyideler suçun ve suçlunun durumuna göre ölüm,
dayak, hapis, diyet, sürgün ve kabile himâyesinden çıkarma gibi cezalardır.
İslâm'ın gelişiyle bu cezalandırma usûllerinden sadece sonuncusu terk edildi.
Sami kavimlerinde, Yahûdi ve Roma hukukunda bulunan adam öldürmeye kısas
yapılması câhiliyyede de uygulanırdı. İslâm bunu devam ettirdi. İslâm, diyeti
hataen öldürme ve kısastan vazgeçme sözkonusu olduğunda uyguladı. Câhiliyyeden
farklı olarak diyet konusunda bazı kabilelerin ayrıcalıklı ve farklılığını
ortadan kaldırdı. Kureyşin İslâm öncesi dönemlerine âit birtakım ölçü birimleri
vardı ki, İslâm geldiğinde Müslümanlar bunu olduğu gibi kabul ettiler (Buhârî,
c. 5, s. 43).

Hz. Peygamber, câhiliyye döneminde var olan -Hanif
dininden kalma- bazı ibâdetleri de sürdürdü. Mina'da şeytan taşlama, Kâbe
çevresini tavaf etme, tavaf sayısını Hacerü'l-Esved'e göre ayarlama, Safâ ve
Merve arasında gidip gelme, rifâde (hacıları ağırlamak) ve sikaye (hacılara su
dağıtma) gibi haccın bazı menâsiklerini korudu. Câhiliyyede değer verilen
misâfirperverlik, hürriyet sevgisi, cesâret ve mertlik gibi değerleri İslâm da
fazilet saydı. İslâm, câhiliyye döneminde var olan her şeye tepkisel olarak
karşı çıkılmamış, neyin doğru neyin yanlış olduğu vahiy süzgecinden geçirilerek
belirlenmiştir.


[1]
[1] Murat
Kayacan, Câhiliyyenin Dünü Bugünü, Haksöz, sayı 62, Mayıs 96

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar