Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslam'a Göre İlim/Bilgi

İslam


İslam'a Göre
İlim/Bilgi:Bilgi (ilim) için birçok tanımlar yapılmakla
birlikte, İslam alimlerinin çoğuna göre ilim: ?Bir şeyin hakikatini idrâk
etmek? ve ?mâlûm olanın, olduğu hal üzere bilinmesidir.? Bu anlayışa
göre, yanlış mâlûmâta ilim (bilgi) denilemez.

Ebû Cehil'e, câhillerin atası anlamındaki bu
ismin verilmesine sebep, bilinmesi gerekenleri hiç bilmemesi değil; yanlış
bilmesidir. ?Rabbim ilimce herşeyi kuşatmıştır.? (6/En'âm, 80) ?İlim
ancak Allah katındadır.? (46/Ahkaf, 28)

Kur'ân-ı Kerim'de ilim, en sık kullanılan
anlamıyla, İlâhî vahiyden kaynaklanan, yani bizzat Allah'ın verdiği bilgidir.
İlim, Allah'tan olduğuna göre, İslam'ın tamamı ilimdir. Âlim de gerçek anlamıyla
müslümandır. Burada ilim, Allah'a, tam mânâsıyla tek gerçek olan hakka,
hakikate dayandığı için mutlak ve objektif bir geçerliliğe sahiptir. Vahiyle
özdeşleşen anlamıyla ilim, kesin bilgi demektir. Onun için; ilmi, yani hakka,
hakikate dayanan İlâhî nur olan Allah'ın verdiği bilgiyi kabullenmeyen insana,
profesör bile olsa câhil; bu câhillerin en meşhurlarına Ebû Cehil;
böyle kişilerin oluşturduğu toplum düzenine de câhiliyye denir.


Allah'ın, kendisine eşyanın tüm isimlerini
öğretmesi sayesinde insan, meleklerden üstün olabilmiş ve bu ilim
sıfatından dolayı halife vasfını kazanmıştır. Hilâfet sıfatının tahakkuku için
de, mutlaka kullanması gereken araçların başında ilim gelir.

Câhiliyye toplumlarında, vahyi kabul etmeyen
câhilî eğitim sistemleri, vahyi ilim kaynaklarının, bilgi vâsıtalarının
içine katmazlar. Bundan dolayı, bilim câhiliyye düzenlerinde bir put haline
dönüşmüştür. Her şeyi tümüyle bilen Allah'ı bilime karıştırmak istemeyenler, hiç
uzlaşmaması gereken bilimle câhilliği (câhiliyyeti) bir arada barındırma
şerefini(!) kazanabilmişlerdir.

Sözde bilim adamları, ilk insanın yaratılışından
onun bilgi sahibi olmasına; kalemle yazmasından fıtratıyla ilgili
özelliklerine kadar birçok konuyu, vahyi reddetmenin sonucu olarak
faraziyelere, dayanaksız teorilere dayandırmakta, bunları da bilim diye
kitlelere yutturmaktadırlar. ??Onlar Kitab'ı bilmezler. Onların bildiklerinin
hepsi, sadece zan ve tahminden ibârettir (bilmezler, fakat bilgiçlik
taslarlar).? (2/Bakara, 78); ?Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz.
Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların
yapmakta olduklarını çok iyi bilendir.? (10/Yunus, 36); ??Onlar zanna ve
nefislerinin aşağı hevesine uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından
yol gösterici gelmiştir.? (53/Necm, 23). Bu gerçekten dolayıdır ki,
mü'minler uyarılır: ?Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir
kısmı günahtır?? (49/Hucurât, 12). Zâten şirkin temeli de zannın en kötüsü
olan Allah hakkında kötü zanda bulunmaktır (3/Âl-i İmrân, 154; 48/Fetih, 6;
10/Yunus, 60)

Mü'minler için Allah Teâlâ'nın kitabında ve
Rasûl-i Ekrem'in sünnetinde kat'i olarak yer alan her haber (vahy) ilim
hükmündedir. Hatta, akıl ve duyu organları bu vahyî haberlerin mâhiyetini
kavramasalar da vahy, kesin bilgi kaynağımızdır.

CÂHİLİYYE .
Câhiliyye; Anlam ve Mâhiyeti
Câhil Kelimesini Anlam Sahası
Câhiliyyenin Kapsamı
Câhiliyye ve Hilm
Câhiliyye, Allah'ı İdrâk Edememe İdeolojisidir
Günümüzde Câhiliyye
Câhil
Cehâlet
Câhiliyye
Câhiliyyenin Temel Özellikleri; Câhiliyye Âdetleri
Câhiliyye Şirk; İlim de İslâmiyettir
İslam'a Göre İlim/Bilgi
Şirk cehâletin; tevhid de ilmin arkadaşıdır
Kur'ân-ı Kerim'de Câhiliyye Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Câhiliyye Kavramı
Câhiliyye Asabiyetiyle/Irkçılıkla İlgili Hadis-i Şeriflerden Seçmeler
Câhiliyyenin Dünü Bugünü .
Câhiliyye Hükmü ve Câhiliyyede Toplum Hayatı
Câhiliyyede Hurâfeler
Bir Câhiliyye Klasiği; Ebû Cehil
Câhiliyyenin Bir Başka Yönü
Firavun; Her Dönem ve Her Yerdeki Câhiliyye Toplumunun Önderi
Çağdaş Firavunlar ve Firavunî Toplumlar
Sihirbazlardan Medet Uman Firavun
Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık
Propaganda; Firavunların Hakkı Etkisizleştirme ve Bâtılı Savunma Silâhı
?Câhiliyye? İrticâ/Gericilik, İlkellik ve Bağnazlık Demektir
Toplum Değerlendirmesinde Câhiliyye Kavramı
Câhilî Tutum
Câhiliyyenin Dayandığı Çürük Temel; Atalar Yolu .
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir
Câhiliyye, Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılmasıdır Sosyal Çevre
Atalar Kültü
Câhiliyye Asabiyeti; Irkçılık/Kavmiyetçilik .
Asabiyyenin Olumlu Yönü
Olumsuz Anlamıyla Asabiyye
Kavmiyetçilik, ya da ırkçılık;
Irkçılık ve Asabiyye
Asabiyye/Irkçılık ve Tarafgirlik
Irkçılık Dâvâsını İlk Başlatan Şeytandır
Câhiliyyenin Zulüm Anlayışı
Câhiliyye Teberrücü; Kadının Açılıp Saçılması Câhiliyye dönemi Arap toplumunda Kadın
Batıda ve Batılılaşmış Toplumlarda Kadın
Câhiliyye Döneminde Fuhuş
Kadının Câhiliyye Tuzaklarından Kurtuluşunun Simgesi; Tesettür Tesettür Nedir? .
Avret Ne Demektir? .
Kadınların ve Erkeklerin Avreti
Tesettür Kimlere Karşı Gerekir? .
Câhiliyyenin Sanat Anlayışı
Câhiliyye, Tarihte Olduğu Gibi, Yine Kur'an'la Yok Edilecektir!
Gerçek Anlamda Çağ Kapatıp Çağ Açan Sadece Kur'an'dır
Tefsirlerden İktibaslar
Câhiliyye
İslâm Toplumunun Ana İlkeleri
Câhilin Bazı Karakteristikleri
Câhiliyye Demek? ...
Câhiliyye Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar