Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslam Kelimesinin Menşei

İslam Kelimesinin Menşei


İslam Kelimesinin Menşei:

İslâm kelimesinin menşeine
gelince:
Yukarıda, İslâm'ın bir din ismi
olarak ayet ve hadislerde geçtiği bahsedilmiştir. İslâm kelimesinin, hangi
lügavî anlamlardan ıstılah mânâsına ulaştığı, birşeye ismin nasıl verildiği,
İslâm kelimesinin menşei ve bu menşei teşkil eden lügavî manaların bu ismin
vezin özelliklerine göre neler ifade ettiği hususunda da şunlar kaydedilir.
el-Cüveynî der ki: "Araplar bir
şeyi, eğer delâlet ediyorsa, veya ondan bir sebebi (yani aralarında bir
bağlılık) varsa, onu (karşılayan veya bağlantısı olan) şeyin ismiyle
isimlendirirler."
Bu ifadelerden, saf Arapça olan
İslâm kelimesinin kendi masdar anlamıyla doğrudan bağlantılı olduğu anlaşılır.
Bu durumda "esleme" fiilinin bu masdarı, ıstılahda yüklenecek bütün anlamları
taşıyabilir.
Bir dinin adı olarak kullanılan
İslâm kelimesi için temelde iki anlam verilmiştir.
Bunlar ise;
1. İbn Fâris ve İbn
Manzûr tarafından verilen tariflerdir. İbn Manzûr "ve'l-İslâm ve'l-istislâm: el-inkıyâd"
İslâm ve istislâm: inkıyad etmek, boyun eğmektir der. İbnu Fâris ise "ve mine'l-bâb
eydan el-İslâm ve huve'l inkıyâd" bu bâbda (yani S-L-M kökünün asıl anlam
grubunda) İslâm, bizâtihi inkıyâdın kendisidir tarzında zikreder.[1]

2. İbn Kuteybe
"el-İslâm: ed-duhûl fi's-silm ve huve'l-inkıyâd ve'l-mutâbeah" İslâm sulhe
giriştir, sulh yapmaktır, bu ise inkıyâd, boyun eğmek ve tâbi' olmaktır, der.[2]

Bunlardan biri, diğerinin bir
neticesidir. İbn Kuteybe'nin ifadeleri, açık olarak bizi, yukarıda verilen İbn
Fâris ve İbn Manzûr'un açıklamalarına uygun bir sebeb-sonuç münasebeti ekleyerek
'inkıyâd sulhu netice verir' der, öyleyse İslâm, inkıyadla hasıl olmuş bir sulh
ortamında yaşamaktır' fikrine ulaştırır.
Çok özet bir ifadeyle "bir din
olarak İslâm, Allâh'a inkıyaddan hasıl olan, O'nun sulh ortamında yaşamanın
adıdır."
Ayrıca burada, menşe'
meselesine ilâve edilecek şu manalar da vardır: Teslim olmak, ihlâslı olmak.
İslâm dini için temeli teşkil eden manaların "inkıyâd etmek, sulh yapmak, teslim
olmak, ihlaslı olmak"tan ibaret olduğu yukarıda zikrettik.

[3]
[1]
İbn Faris, Mü'cem Makayisi Luğa, 3/90; İbn Munzir, Lisanü'l-Arab: 12/293.
[2]
Nuzhetü'l-A'yun, 136.[3]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/182-183.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik