Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)

BB- Maddeciler (Dehriyyûn,
materyalistler)

Materyalist felsefe ekolü de
tabiatçılar gibi duyulurdan başka bilgi kaynağı kabul etmez; ve tek gerçek
olarak maddeyi benimser. Zamanı (dehr) ezeli yani yaratılmamış diye kabul
etmelerinden ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkâr etmelerinden dolayı
Muattıla diye de isimlendirilmişlerdir. Maddeciler kâinatın yaratılmış (mahluk)
olmadığını iddia ederler. Bu ekole mensup olanlara Maddiyyun, Mülhidler,
Hissiyûn ve Ateistler gibi isimler de verilmiştir. Maddecilerin önemli fikirleri
kısaca şöyle özetlenebilir:
1- Her varlık bir bakıma
maddidir, maddeden ayrı bağımsız ruh yoktur.
2- Alem (kâinat) ve
Tanrı bir ve aynı şeydir. Onun için kâinattan ayrı irade sahibi, hür ve şuurlu
bir yaratıcı yoktur.
3- İnsanın varlığı küllî
varlığın bir sonucundan ibarettir. Maddeci ekolün en ünlü temsilcisi İbn Râvendî
(ö. 910) dir. Eserlerinin çoğunda ateizmi işlemiştir. Maddeciler düşüncelerini
açıkça yayamamışlar, daha çok Bâtiniler arasında gizlenmeye mecbur olmuşlardır.
Bütün bu din dışı ve inkârcı görüşleri sebebiyle İslâm felsefesi tarihinde
kalıcı ve etkili bir ekol oluşturamamışlardır.[1]
[1]
H. Ziya Ülken, İslâm Düşüncesi, s. 215-216 İstanbul 1946. Necip Taylan,
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/194.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik