Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Küfr

Küfr

Küfr:

Nimeti inkârdır. İman ve İslâm
bir nimettir. Bu nimeti inkâr etmek, imansızlıktır. İnkar ise ya imanın
hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz olan dalâlet, hakkı kabul
etmemektir. Kabulün yokluğudur (adem-i kabûl), ya da imanın nefyini değil, belki
imanın zıddına gidip, batılı kabuldür, hakkın aksini ispattır, yokluğun kabulü
(kabûl-i adem)dür, buna cahd denilir.
İman, Allah'a bir intisabtır.
Küfr bu intisabı keser. Ayrıca küfr pek çok manevi hukuka da tecavüzdür,
zulümdür, cinayettir. Küfr ile imanın ortası yoktur. İman, bütün eşya ile gerçek
bir kardeşliği tesis eder, küfür ise bunu yıkar.
Küfr terimi, şirk teriminden
daha geneldir.
?Eğer küfr ederseniz bilin
ki şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber, O, kullarının hesabına,
küfr (inkâr)e razı olmaz.? (ez-Zümer: 39/7)
Küfr, bir sapıklıktır:
?Kim, Allah'ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz tam
manasıyla bir sapıklığa sapmıştır.? (en-Nisa: 4/136)
?Kafirler dediler ki: ?Biz
hiçbir zaman bu Kur'an'a ve ondan önce gelenlere inanmayacağız.? (Sebe:
34/31)
?Ayetlerimizi, ancak kâfir
olanlar, bile bile inkâr ederler.? (el-Ankebut: 29/47)
Allah'ın ayetleriyle ancak
kâfirler mücadele ederler:
?Allah'ın ayetleri hakkında,
kâfirlerden başkası tartışmaya girişmez.? (el-Mü'min: 40/4)
Kafirler Kur'an-ı sihir olarak
telakki eder ve inkar ederler:
?Kendilerine hakk (Kur'an)
gelince: ?Bu bir sihirdir, bizler buna kesinlikle, inanıcılar değiliz? dediler.?
(ez-Zuhruf: 43/30)
Kafirlere, onların taptığına
tapılmadığı hususu peygamber ve dolayısıyla mü'minlere söylenmesi emredilir:
?De ki: ?Ey kâfirler!
Taptıklarınıza tapmam?? (el-Kafirun: 109/1-2)
Kâfirlere karşı temkinli olmak
gerektiği hususunda da şöyle buyrulur:
?Şüphesiz kâfirler, size
apaçık düşmandırlar.? (en-Nisa: 4/101)
Kafirlere karşı müslümanların
sert olduğu ifade edilir:
?Muhammed, Allah'ın
elçisidir. O'nun beraberinde bulunanlar, kafirlere karşı çok sert, kendi
aralarında çok merhametlidirler.? (el-Fetih: 48/29)
Hz. Peygamber'e ve dolayısıyla
müslümanlara, kafirlere karşı cihat edilmesi emredilir.
?Sen, kafirlere boyun eğme
ve onlara karşı (Kur'an ile) olanca gücünle büyük bir savaş ver (cihat et)?
(el-Furkan: 25/52)
?Ey Peygamber! İnkarcılar (küffar)la,
iki yüzlü (münafıklar)le cihat et, onlara karşı sert davran! Onların varacakları
yer cehennemdir. O, ne kötü dönüş yeridir.? (et-Tevbe: 9/73)
Ayrıca münafıklar, kafirlerle
birlikte hareket ederler.[1]

Kafirler, ahirette gerçeği
göreceklerdir,[2]
cehennemliktirler.[3][1]
el-Haşr: 59/11.

[2]
en-Nahl: 16/13.

[3]
el-Maide: 5/10; et-Tevbe: 9/3; el-Hacc: 22/57; el-Feth: 48/13; el-Beyyine:
98/6.
Şamil İslam
Ansiklopedisi: 3/186.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik