Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları

İslâm


İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları:

İslâma teslim olmak üç şekilde
orataya çıkar:
Kalp ile olur ki; bu, kesin bir
imandır.
Dil ile olur ki; bu, ikrardır
yani inandığını dil ile söylemektir.
Organlarla olur ki; bu da
yapılan ibadetlerdir.
Müslim-müslüman bu üç
bağlılığı, itaatı ihlaslı bir şekilde yapan insandır. O, İslâmın bütün
hükümlerine hem iman eder, hem de onlar karşısında teslimiyetini ortaya koyar,
yani onları yapma, onlara uyma noktasında bir itirazı olmaz. Bütün emir ve
yasaklara boyun eğer, İslâmí ilkelere itaat eder.
Bütün peygamberler müslimdi.
Öyleyse İslâma itaat eden bütün mü'minler onların izinden yürürler. Onların
getirdiği Tevhid dinine gönül verirler. Müslimler tıpkı İbrahim (as) gibi,
Allah'tan bir ?teslim ol-yani hakkıyla müslüman ol' şeklinde bir davet gelirse,
onlar hemen ?Âlemlerin Rabbine hakkıyla teslim oldum' derler.[1]

Müslüman, kalbiyle, diliyle
davranışlarıyla İslâma teslim olduğunu, Allah'a itaat ettiğini gösterir. Bu
teslimiyet düşman silahı karşısındaki teslimiyet gibi değildir. Bir güvenin,
kurtuluşun, huzuru aramanın, en doğru yola ulaşmanın, içinde ve dışında selameti
aramanın bir teslimiyetidir. Bu teslimiyet, hem Allah'ın kudretinin yüceliğini
idrak etmek, hem de O'ndan gelen kurtuluşu ve barışı seçmektir. İslâm bir
anlamda kurtuluş ve gerçek barış olduğuna göre, müslim de; o barışı ve kurtuluşu
isteyen, onu sağlayan İslâma itaat eden kimsedir.

[2][1]
Bakara: 2/131.[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan yayınları: 463-464.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik