Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı

Kur

Kur'ân-ı Kerim'de
İslâm Kavramı

?el-İslâm? kelimesi, Kur'ân-ı
Kerim'de 6 âyette geçer.[1]
?İslâm? ve ?müslim? kelimeleri, çekimleriyle birlikte Kur'an'da toplam 50 yerde
kullanılır. İslâm ve müslim kavramlarının kökü olan ?silm? kelimesi ve türevleri
ise, toplam 157 yerde geçer.
?Ey Rabbimiz! Bizi Sana
teslim olanlardan/müslümanlardan kıl, neslimizden de Sana teslim olan müslüman
bir ümmet çıkar, bize ibâdet yerlerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira,
tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin.? (Bakara: 2/128)

"Rabbi ona: 'Müslüman ol'
demiş, o da: 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum/müslüman oldum' demişti.?
(Bakara: 2/131)
?Bunu İbrâhim de kendi
oğullarına vasiyet etti, Ya'kub da: 'Oğullarım! Allah sizin için bu dini
(İslâm'ı) seçti. O halde sadece müslüman olarak ölün' dedi.? (Bakara: 2/132)

?Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği
zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: 'Benden sonra kime
kulluk edeceksiniz?' demişti. Onlar: 'Senin ve ataların İbrâhim, İsmâil ve
İshak'ın ilâhı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olduk,
O'nun için müslümanız' dediler." (Bakara: 2/133)
?Biz, Allah'a ve O'nun
yanından bize indirilene; İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya'kup ve esbât'a
(torunlarına) indirilene, Mûsâ ile İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer
peygamberlere gelenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin iman ettik
ve biz sadece Allah'a teslim olduk, O'nun için müslümanız' deyin.? (Bakara:
2/136)
?Allah katında gerçek din
İslâm'dır.? (Âl-i İmrân: 3/19)
?Kim İslâm'dan başka bir din
ararsa, ondan (bu din) asla kabul olunmaz ve o, âhirette de en büyük zarara
uğrayanlardandır.? (Âl-i İmrân: 3/85)
?Bugün sizin dininizi kemâle
erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'ı verip
ondan râzı oldum..? (Mâide: 5/3)
?Allah kimi doğru yola
hidâyet etmek/iletmek isterse, onun göğsünü (kalbini) İslâm'a açar, gönlüne
genişlik verir; kimi de dalâlete bırakmak/saptırmak isterse, onun
göğsünü/kalbini daraltır ve göğe çıkıyormuş gibi meşakkatlendirir. Allah iman
etmeyenlerin üstüne işte böyle murdarlık verir. Bu (İslâm), Rabbinin dosdoğru
yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı bir şekilde
açıkladık.? (En'âm: 6/125-126)
?Kim nefsini (tümüyle)
Allah'a, O'nu görür gibi teslim ederse (gerçek müslüman olursa) muhakkak ki o,
en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a dayanır.?
(Lokman: 31/22)
?Allah kimin gönlünü İslâm'a
açmışsa o, Rabbinden bir nûr üzerinde olmaz mı? Kalpleri Allah'ı zikretmek
husûsunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir
dalâlet/sapıklık içindedirler.? (Zümer: 39/22)
?İslâm'a çağrılırken,
Allah'a karşı yalan uydurandan daha zâlim kimdir? Allah, zâlimler topluluğunu
hidâyete/doğru yola erdirmez.? (Saff: 61/7)[2]


[1]
Âl-i İmrân: 3/19, 85; Mâide: 5/3; En'âm: 6/125; Zümer: 39/22; Saff: 61/7.

[2]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik