Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslam'ın Tebliği

İslam

İslam'ın Tebliği

İnsanlık tarihi devam ettiği
müddetçe İslâm, herkese tebliğ edilmelidir. Bu dâvet ve tebliğin asıl gâyesi,
insanları kula kulluktan kurtarıp sadece tek olan Allah'a bağlamaktır. Bu görevi
yapacak insanlar mutlaka olmalıdır. ?İçinizden insanları hayra çağıracak,
iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşa
erenlerdir.? (Âl-i İmrân: 3/104) âyet-i kerîmesi bu durumu te'yid
etmektedir. İslâm, herkese, ama özellikle müslüman geçinenlere götürülmelidir.
Çünkü onların çoğunun İslâm diye bildikleri şeyler İslâm'dan değildir. Bu durum
mutlaka düzeltilmeye çalışılıp, câhiliyye düzenlerinin ve câhilî toplumun
kurbanı olan İslâm konusunda câhil olan halka hakikat ulaştırılmalıdır.
İslâmî dâvetin gâyelerinden
biri de, İslâm'ı tekeline alıp ona kimseyi ulaştırmayanların elinden İslâm'ı
kurtarıp herkesin ona ulaşmasını sağlamaktır. İslâm, hiç bir gücün tekelinde
olamaz. Hiç bir güç İslâm'ın bazı ibâdetlerini eline alıp zorlaştıramaz. Bunu
yapanlar, ister İslâm adına yapsınlar, isterse câhiliye adına yapsınlar; her iki
durum da Allah'a karşı büyük bir edepsizliktir. Çünkü Allah Teâlâ, kendisine
ulaşma yolunda ne kadar engeller varsa kaldırılmasını ister. Hatta o engellere
karşı cihadı her müslümana farz kılmıştır. Ta ki, insanlar saf ve berrak olan
İslâm'ı kendi istekleriyle tanısınlar, öğrensinler ve onu kabullensinler.
İnsanları, insanların hâkimiyet ve sultasından, aşırı değer verdikleri
ağalardan, ağabeylerden, atalardan, babalardan, efendilerden, câhiliyye
düzenlerinden ve bağlanıp kaldıkları âdetlerden kurtarıp, hayatın her safhasında
Allah'ın nizam ve hâkimiyeti olan İslam'a ulaştırmak... İşte, İslâm budur ve
bütün peygamberler de bunun için gönderilmişlerdir.[1]


[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik