Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm Kelimesinin Anlamları

İslâm Kelimesinin Anlamlarıİslâm Kelimesinin
Anlamları:


"İslâm" kavramını daha iyi
anlayabilmek için, bu kelimenin kök fiilinin hangi anlamlarda kullanıldığını
bilmekte fayda vardır. İslâm'ın sadece bir inanma olmadığı, batılıların
kullandığı ?religion' kavramının İslâm kavramını karşılamakta yetersiz kaldığı
böylece daha iyi anlaşılır. ?İslâm' kelimesi, inanmanın da ötesinde teslimiyeti,
barış ve güvenliği de beraberinde getiren son derece kapsamlı bir kelimedir.
Şimdi ?İslâm' kelimesinin anlamlarına bakalım. İslâm kelimesinin türediği
?esleme' fiili şu manalara gelir:
1- Barışa girmek, barış
yapmak,
2- Boyun eğmek, itaat
etmek, kabullenmek,
3- İslâm'ı din olarak
seçmek, İslâm'a girmek,
4- Allah'a teslim olmak,
Allah'a bağlanmak,
5- İhlâslı ve samimi
olmak,
6- Selem alış verişi
yapmak, parayı peşin verip veresiye mal almak.[1]


[1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 308-309.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik