Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Mü'min ve Müslim
Mü'min ve Müslim:

Mümin ile müslim arasında fark
olduğunu söyleyenler bulunmaktadır. Kur'an'da şöyle buyuruluyor:
?Bedeviler dediler ki: ?İman
ettik'. De ki: ?Siz iman etmediniz; ancak İslâm (müslim veya teslim) olduk'
deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değil. Eğer Allah'a ve rasûlüne itaat
ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah,
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.? (Hucurât: 49/14)
İslâmın yükselen gücü
karşısında teslim olup, ?biz de müslümanız' demekten başka çareleri kalmayan
bedevilere Allah (cc), gerçek imanın kalpte kökleşmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Dışarıdan İslâmın gücüne teslim olmak yetmiyor. İman, çaresiz kalıp ta teslim
olmaktan biraz farklı bir olaydır. İman edip, İslâmın gereklerine uyanlara Allah
(cc) hak ettikleri karşılığı verecektir.
Ancak pratikte İslâm, mümin ile
müslim kavramları arasında pek fark bulunmamaktadır. İkisi de birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır.
İslâm, anlamı geniş bir
kavramdır. İtaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, huzur ve selamet, salim
(kurtulmuş ve emin) olmak gibi manaları içerisine alır.

[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan yayınları: 463.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik