Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'ın Temel Özellikleri

İslâm

İslâm'ın Temel
Özellikleri:

Kur'an, İslâm'da esas olanın
Allâh'a inkıyad etmek ve ihlaslı olmak olduğunu, İslâm'ın zıddının ise küfr,
şirk ve câhiliyye olduğunu ifade buyurur.
İnkıyad etme boyun eğme ve
itaat etmek, bizzat İslâm'ın kendisidir. Cenâb-ı Allah bununla ilgili olarak
şöyle buyurur:
"(De ki) O'nun hiç bir
ortağı yoktur; bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların (teslim olanların,
itaat edenlerin) ilkiyim." (el-En'âm: 6/163)
"Hayır, Rabb'ine andolsun
ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem tayin edip, sonra da senin
verdiğin hükmü, içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun
eğmedikçe imân etmiş olmazlar." (en-Nisâ, 4/65)
"Körleri sapıklıklarından
vazgeçirip doğru yola döndüremezsin; ancak ayetlerimize inananlara sen
duyurabilirsin, işte onlar müslümanlar (teslim olanlar) dır." (en-Neml
27/81, er-Rûm 30/53).
"Sonunda erginlik çağına
erince ve kırk yaşına varınca: 'Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete
şükretmemi ve benim hoşnud olacağın yararlı bir işi yapmamı sağla, bana verdiğin
gibi soyuma da salâh ver, doğrusu sana yöneldim, ben, kendini sana verenlerden (müslümanlardan)im'
demesi gerekir." (el-Ahkâf: 46/15)[1]


[1]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/185.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik