Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Müslim'in Özellikleri

Müslim


Müslim'in Özellikleri:

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde
müslimlerin özellikleri farklı açılardan anlatılmaktadır. Allah (cc) nasıl bir
kul istediğini, müslimleri ve onların güzel hallerini anlatarak bize
göstermektedir. Peygamberimiz (sav) de zaman zaman müslümanlarda bulunması
gereken sıfatları anlatmıştır:
?Bir adamın,
?Hangi müslüman hayırlıdır?'
sorusuna karşılık;
?Diğer müslümanların elinden
ve dilinden emin olduğu (zarar görmediği) kimsedir' buyurmuştur.?[1]

?Müslümana sövmek fısk'tır
(büyük günahtır), onu öldürmek ise küfür etmek (kafir olmak) gibidir.?[2]

?Müslüman müslümanın
kardeşidir. Ona zulmetmez ve başkalarının da zulmetmesine razı olmaz.?[3]

?Müslümanın müslüman
üzerindeki hakkı beştir: Selâmını almak, hasta ise ziyaretine gitmek, cenazesine
katılmak, (meşru) davetine uymak, hapşırdığı zaman ?yerhamükellah-Allah sana
rahmet etsin' demek.?[4]

?Müslümanın kanı, canı, ve
ırzı diğer müslümanlara haramdır (bunlara saldırı helâl değildir).?[5]

?Müslüman sevdiğini Allah
için seven, Allah ve Rasûlünü her şeyden çok seven, kendisine imanı nasip
ettikten sonra küfr'e dönmeyi, cehenneme yüzüstü atılmaktan daha kötü gören
kimsedir.?[6]

Müslim hayırlı insandır,
kendisi için hep hayırlı işler yaptığı gibi başkasına hayrı dokunur. O
çevresinde bulunan hiç bir şeye ve hiç bir kimseye zarar vermemeye çalışır.
Herkese iyilik eder, insanlara ikramda bulunmaktan zevk alır. O, insanı küçülten
bütün iş ve davranışlardan uzak durur. Hayatı Allah için yaşar, bir gün
öleceğinin ve hayatının hesabını vereceğinin bilincindedir. İmanı onu hep
doğruya ve faydalıya götürür.
Müslim, yürüyen İslâmdır dersek
herhalde yanlış olmaz.

[7]
[1]
Müslim, İman: 14, Hadis no: 40, 1/65. Ebu Davud, Cihad/Hadis no: 2481, 3 /4.
İbni Mace, Fiten: 2, Hadis no: 3934, 2/1298.[2]
Buharí, İman: 36, 1/19. Müslim, İman: 27, Hadis no: 116, 1/81. İbni Mace,
Fiten: 4, Hadis no: 3939-3941, 2/1299.
[3]
Buharî, Mezalim: 3. nak. Ş. İsl. Ans. 4/382.
[4]
Buharí, Cenâiz: 2, 2/90. Müslim, Selâm: 3, Hadis no: 2162, 4/1704. Ebu
Davud, Edeb/Hadis no: 5030, 4/307. Nesâí, Cenâiz: 52, 4/44. Tirmizí, Edeb:
1, Hadis no: 2736, 5/80.[5]
İbni Mace, Fiten: 2, Hadis no: 2931, 2/1297. Ahmed b. Hanbel, 2/491. nak. Ş.
İsl. Ans. 4/382.[6]
Nesâí, İman: 3-4, 8/86-87.[7]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan yayınları: 464.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik