Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.

İslam


İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak

İnsanlık tarihi boyunca,
İslâm'ın esas dayanağı olan temel ilke ?Lâ ilâhe illâllah? kaidesidir. Yani
ulûhiyeti, rubûbiyeti, saltanat ve hâkimiyeti sadece Allah' a tahsis etmek
kuralı. Bu kaide gönülde ve kalpte inanç; duygu ve hareketlerde ibâdet; hayat
sahasında da kanun ve nizam olarak tezâhür etmelidir. Allah'tan başka ilâh
olmadığına şehâdet etmek, böyle kâmil bir şekilde olmadıkça Allah'a ve İslâm'a
saygısızlık yapılmış olur.
Bu kaidenin tatbiki insan
hayatının bütünüyle Allah'a yönelmesidir. Böylece insanoğlu bütün işlerinde ve
hayatın her safhasında Allah'ın hükmüne mürâcaat ederek buna tâbi olur ve
Allah'ın hükmünü kendi düşünce ve görüşüne tercih eder.
Allah'ın hükümlerini insanlara
ulaştırıp tebliğ eden Rasûlullah (s.a.s.)'tır. Rasûlullah'ı önder tanıyıp onun
izinden gitme kaidesi ise İslâm'ın ilk şartı olan şehâdet kelimesinin ikinci
rüknünü temsil eder.
?Şüphesiz Muhammed Allah'ın
rasûlüdür.? (Fetih: 48/29)
İşte İslâm'ın dayandığı ve
temsil ettiği temel ilkenin ikincisi. Bu kaide bütün yönleriyle hayata tatbik
edildiği zaman, en mütekâmil bir nizam ortaya çıkar. Allah'ın râzı olduğu nizam
budur.
İslâm, hiçbir zaman nazarî
inanç ve birtakım şekilsel ibâdetlerden ibâret değildir. Bir yandan birtakım
ibâdetler yapmak, diğer taraftan da fiilen mevcut olan câhiliye toplumunun faal
bir üyesi şeklinde çalışmak bir arada bağdaşamaz.
İslam'ın hedefi, câhiliyyeyi
ortadan kaldırmaktır. Bunun için de yeni ve faal/aktif bir kadronun
oluşturulması lâzımdır. Bu kadro, yaşama tarzıyla, düşünce yapısıyla, sosyal
düzeniyle (cemaat yapısıyla), değer yargısı ve kaynağıyla, kısaca her şeyiyle
İslâm metoduna uygun hareket eden bir cemaattir. İşte, ancak böyle bir kadro,
yeniden İslâm ümmetini oluşturur ve Allah'ın şu övgüsüne mazhar olur:
?Siz, insanlar içinden
seçilip çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe
karşı çıkar ve Allah'a inanırsınız.? (Âl-i İmrân: 3/110).
?İşte böylece sizleri
mûtedil (orta, âdil, dengeli) bir ümmet kıldık. İnsanlara şâhid (örnek) olasınız
ve Peygamber de size şâhid/örnek olsun diye...? (Bakara: 2/143).

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik