Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi

İslâm

İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi

a) İslâm bütün
peygamberlere gelen dinin adıdır.[1]
İnsanlık, dünyaya peygamberle (Hz. Adem'le) gelmiştir. Zamanın şartlarına ve
insanlığın ihtiyaçlarına göre Allah Teâlâ, peygamberleri değişik şeriatlarla
(hukuklarla) göndermesine rağmen; itikat (inanç) her peygamberde aynı
olmuştur.
b) Önceki peygamberlerin
tebliğ ettikleri din, bir kavme gönderilmişti. Hz. Muhammed (s.a.s.)'e gelen
İslâm, evrensel bir dindir. Yani tüm evrene ve bütün insanlığa Allah (c.c.)
tarafından sunulmuş, kıyâmete kadar geçerli olacak bir hayat şeklidir.
c) Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in tebliğ ettiği İslâm Dini, önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinin
hükümlerini (şeriatlarını) nesh edip ortadan kaldırmıştır.Yani şu anda geçerli
olan şeriat Hz. Muhammed (s.a.s.)'in şeriatıdır.
d) İslâm dini, Hz.
Muhammed (s.a.s.)'den önce Allah (c.c.) tarafından gönderilen tüm kitapları ve
peygamberleri tasdik eder.

[2][1]
Bakara: 2/130-133.

[2]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik