Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

?SLM? Kökünden Türeyen İsimler

Yeni Sayfa 1



?SLM? Kökünden Türeyen İsimler:

İslâm dinini bazı yönlerini
ifade eden ve onun yerine bazan kullanılan S-L-M kökünden diğer isimleri ise
şunlardır:
a) Selem: Bu isimle
İslâm'dan "Allâh'a' ibadet ve tâatte olmak ve emirlerine inkıyâd etmek"
kasdedilmektedir.
"Selem: İtaat ve inkıyad
anlamıyla İslâm'ın isimlerinden biridir."
"Size selam
veren kişiye mü'min değilsin demeyiniz." (en-Nisâ:
4/94).
Selem, itaat
etmek ve inkıyadı takdim etmektir. İslâm da ancak taati Allâh'a ait tutmak ve
emrine inkıyad etmek bağlanmaktır. İbn Ömer "Filanca ile selem alışverişi yaptım."
demekten hoşlanmazdı, "Bu ismin sadece Allah'a taat için kullanılmasını başka
şeyin buna karıştırılmamasını sevmekteyim." derdi.
b) Silm:
Bu ismiyle İslâm, şeriatın tamamına uygun hareket etmektir.
Cenâb-ı Hakk'ın
"Ey imân edenler, topluca silm'e giriniz " (el-Bakara: 2/208) âyetindeki
silm kelimesi Sulh ve İslâm anlamındadır.[1]

c) Selm:
İslâm'ın sosyal yapıdaki sulh yönünün ismidir.
İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab (12/295). da "ve's-Selm:
el-İslâm", Selm, İslâm'dır. "ve's-Selm: el-istihza' ve'l-inkıyâd ve'l-istislâm",
Selm: İtaat, inkıyâd ve bir otorite karşısında boyun eğmektir, der. es-Sicistânî
ise Nuzhetu'l-kulûb (s. 128) da "ve's Selmu ve's-silm...: el-İslâm ve's sulhu
eydan" Selm ve Silm: İslâm ve sulh'tur, tarzında zikreder.
Bu ifadelerden
anlaşılacağı üzere "Selm, İslâm'ın itaat, inkıyad ve boyun eğişle hasıl olmuş
bir sulh ortamı olmasına isimdir.
[2]







[1]
Ebû Hayyan el-Endülüs Tuhfetü'l-Erib: 140.



[2]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/184-185.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik