Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)

DD- İhvanü's-Safâ.
(Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)

İslâm Felsefesi tarihinde
kendilerine has görüşleri bulunan bir başka felsefe ekolü de ihvanü's-Safâ diye
şöhret bulmuş olan bir topluluğun düşünceleridir. Bunlar kendilerine göre
taassup içinde kabul ettikleri müslümanları aydınlatmak din ile felsefeyi
uzlaştırmak, tabiat ilimlerinden yararlanarak geliştirdikleri ilim anlayışını ve
felsefi görüşlerini yaymak için çalışmışlardır. Bir dernek gibi ortaya çıkan
İhvanü's-Safâ'nın dini olduğu kadar siyâsî ve felsefî bir özelliği de bulunur.
Düşüncelerini yayabilmek için, devirlerinin her türlü bilgisini içine alan ve
elliyi aşkın risaleden (kitapçık) oluşan bir ansiklopedi meydana getirmişlerdir
ki, "Resâil-i İhvan-ı Safâ" adında günümüze kadar gelmiştir. Sistemlerinde
eğitime ayrı bir önem vererek, insanları çeşitli yaş gruplarına ayırarak, onlara
ayrı bilgileri içiren farklı eğitim-öğretim programları uygulamışlardır.[1]
[1]
İhvanü's-Safâ, er-Resâil, IV 42 Beyrut, ty. Necip Taylan, Şamil İslam
Ansiklopedisi: 3/195.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik