Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İhlâs

İhlâs

İhlâs:

Yapılan ibadet ve işlerde
yalnız Allah'ın rızasının esas alınmasıdır. İhlâsı bozan şeyler şöyle
sıralanabilir: Müslümanlar arasında tarafgirlik ve adâvet, bozuk siyâsî, hayat
riyâkarlık (şirk-i hafi) olan şöhretperestlik, insana kendini çok çekici
gösteren, kendini beğenmişlik dediğimiz tarihe şa'şalı geçmek ve iyi görünmek,
dini, maddî ve mânevî bir gaye ve maksada alet etmek, bu maksat için rekabete
girmek.
İhlas, ihsanın neticesidir.
Ferd, tahkiki imanın
kuvvetiyle, Allah'ın marifetini netice veren masnûattaki imanı tefekkürle hasıl
olan huzurla, Cenâb-ı Hakk'ın hazır ve nazır olduğunu düşünerek, O'nun huzurunda
başkalarına bakmak ve meded aramak o huzurun edebine aykırı olduğunu düşünmek
ile riyadan kurtulup ihlâsı kazanır. İhlas, şirkin zıddıdır.
"Biz sana Kitâb'ı hakk olarak indirdik. O halde sen
Allâh'a dîn (tâat)i O'na yalnız hâlis kılarak ibâdet et." (ez-Zümer: 39/2)
"De ki: Dîn (tâat)i Allah'a
hâlis kılarak O'na ibadet etmekle emrolundum." (ez-Zümer: 39/11)
"De ki: Allah'a, yalnızca
O'na dîn (tâat)imi hâlis kılarak, ibâdet ederim." (ez-Zümer 39/14)
Müminlere hitaben:
"O halde siz, Allah'a dîn (tâat)i
yalnız O'na has kılarak yalvarın, kâfirler hoşlanmasa da." (el-Mü'min:
40/14)
"O, daima diridir, O'ndan
başka ilah yoktur. Din (tâat) i yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın. Her türlü
hamd (övgü), alemlerin Rabb'ine mahsustur." (el-Mumin: 40/65)
Müşriklerin ifadesine yer
verilerek de şöyle buyurulur:
"Öncekilerde olduğu gibi,
bizde de bir kitap olsaydı, Allâh'ın içten bağlanan kulları olurduk" derlerdi.
Böyleyken şimdi onu inkâr ettiler. Artık ileride bileceklerdir.? (es-Sâffât:
37/167-170)
Hz. Peygambere hitaben:
"Eğer seninle tartışmaya
girişirlerse, "Ben bana uyanlarla birlikte Allâh'a ihlâs ile bağlıyım" de"
(Âli İmrân: 3/20)
"... Ben,
alemlerin Rabb'ine ihlâsla emrolundum" de. (el-Mümin:
40/66)
Müminlere
hitaben:
"İyi
davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, şüphesiz en sağlam
tutacağa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır."
(Lokmân: 31/22)
"İşlerinde
doğru olarak kendisini, Allah'a hâlisâne teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in
Allah'ı bir tanıyan dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah,
İbrâhim'i dost edinmişti." (en-Nisâ: 4/125)

[1]


[1]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/185.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik