Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Selâm-Müslim Bağlantısı

Selâm

Selâm-Müslim Bağlantısı:

İslâm, bir anlamda evrendeki
bütün varlıkların ister istemez, insanlardan bir kısmının ise kendi istekleriyle
(iradeleriyle) uydukları hayatın ve nizamın adıdır. Bütün varlıkların hayatı
?İslâm'dır, yani Allah'a teslim olayıdır. İnsan da hayatını İslâmlaştırarak
?selâm'a, selâmete (kurtuluş) ve huzura kavuşabilir.
Bu anlamdaki müslimlerin
yaşadığı toplum bir ?selâm' toplumu, ?daru's Selâm' olmalıdır. İnsanların
yaşadığı toplumlar veya üzerinde yaşadıkları bölgeler bütünüyle selâm yurdu
olamaz. Bu açıdan Allah (cc) mü'minlerin varacağı Cennet'e ?selâm yurdu'
demektedir.[1]

Müslimler, birbirlerine ?selam'
verirler. Böylece hem onlara; ?selâmette olun, huzur içinde olan, benden güven
içinde olun' derler, hem de onlara ?selâm yurduna kavuşun' diye dua ederler.
Gerçekten iman edip, İslâma
teslim olan kişilerin kalpleri ?selím' kalptir. Gerçek kurtuluşa ermek için de
?selím kalp' sahibi olmak gerekir.
Allah (cc) insanları müslüman
olmaya davet ediyor. Çünkü yaratılışın amacı Allah'a kulluktur, yalnızca O'na
ibadet etmektir. Bu kulluğu gerçekleşebilmesinin yolu, Allah'ın din olarak uygun
gördüğü; yani boyun eğilmesi, itaat edilmesi, inanç ve hayat haline getirilmesi
için seçtiği yaşama biçimi, İslâm'dır. İnsanlar, İslâmın ilkelerine itaat edip
teslim olurlarsa müslim-müslüman olabilirler.
Allah'a iman eden bir mü'min,
emanetin gereğini yapabilmek için; bunun yerine getirebilmenin yolunu ve
kurallarını bildiren İslâm'a itaat eder. İşte bu itaata ibadet denir. Bütün
peygamberler insanları Allah'a ibadet etmeye, dolaysıyla müslüman olmaya davet
etmişlerdir. İbadet; imanın yaşanmış, pratize edimiş halidir.

[2]


[1]
Yunus: 10/25.

[2]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan yayınları: 462-463.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik