Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şirk

Şirk


Şirk:


Kâinatın ve
mevcûdatın sahibi Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür, onu inkâr etmektir.
Allâh'ın zatında, sıfatında, rububiyetinde ve icraatında, ortağı, benzeri yoktur
ve olamaz. Kâinattaki nizam ve intizam şirke yer olmadığına en büyük delildir.
Amellerde,
Allah'ın rızasından başka bir niyet ve maksat taşımak gizli şirk (şirk-i
hafî)dir. Gizli şirkin menşei enâniyettir. Eğer gizli şirk katılaşır ve artarsa,
esbâb şirkine, oradan da küfre, en nihayet tatil'e yani Hâlıksızlığa ulaşır.
Kelime-i tevhidin tekrar ile zikrine devâm etmek, kalbi
pek çok şeyler ile bağlayan bağları koparmak ve insanda bulunan özelliklerin
kendilerine uygun ortaklarıyla olan alakalarını kesmek içindir.
"Doğruya yönelmiş (hanif) olarak yüzünü dine çevir (taatini
yap), sakın müşriklerden (puta tapanlardan) olma!" (Yunus: 10/105).
"Sonra sana, doğruya yönelen
(hanif) İbrahim'in dinine uy!" diye vahyettik. Çünkü O, müşriklerden değildi."
(en-Nahl: 16/123)
"Sana indirildikten sonra
Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Rabbine dâvet et, sakın
müşriklerden olma!" (el-Kasas: 28/87)
Hz. Peygambere ve müslümanlara
hitap:
"Allah'a yöneldiğiniz halde, O'na karşı gelmekten
sakınınız, namaz kılınız, fırka fırka olup dinlerinde ayrılığa düşen, her
fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız."
(er-Rûm: 30/31-32)

[1][1]
Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/185-186.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik