Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'ın Bölümleri

İslâm

İslâm'ın
Bölümleri:

İslâmın iki ana bölümü vardır:
Bunlar;
1- Akaid,
2- Şeriat,
Akaid bölümünde İslâmın inanç
ilkeleri yer alır. Bir insan neye inanırsa müslüman olur; bir müslüman neye,
nasıl inanır, neyi nasıl reddeder; akaidin konusu bunlardır.
İslâmın şeriat bölümü ise
ibadetleri, muamelat dediğimiz aile, toplum, alış veriş, karşılıklı ilişkiler
konularındaki ilkeleri, suçları ve bunlara verilecek cezaları, bir de müslümanın
ahlakí hayatını içerisine alır.
Bu iki bölümü birbirinden
ayırmak mümkün değildir. İslâm yalnızca inançlar bütünü değildir. İslâm,
yalnızca ahlâk ta değildir. İslâm insanla ilgili bütün alanları kapsar.
İslâm, bir hayvanın nasıl
boğazlanacağını, bir çocuğun nasıl yetiştirileceğini gösterdiği gibi, ticaretin
nasıl yapılacağını da, bir devletin nasıl olması gerektiğini, bir toplumun nasıl
yönetileceğini de anlatmaktadır. Çünkü O, ilahí bir sistem olarak insanları
barışa (sulha), emniyete (güvenliğe), Allah'a teslimiyet ile başka tanrılar
karşısında özgürlüğe, en yüce ahlâka ve nihayet önce dünya sonra ahiret
mutluluğuna kavuşturmak istiyor.
Kısaca ?İslâm' Allah'ın
insanlara, onların faydasını gözeterek göderdiği Din'in, bir anlamda iki
dünyadaki saadetin ve kurtuluşun öteki adıdır.

[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 310-311.

İSLÂM... İslâm ve Türevleri
İslâm Kelimesinin Lügat Manaları
İslam Kelimesinin Menşei
İslâm Kelimesinin Anlamları
İslâm Kelimesinin Şer'î Anlamıyla Kazandığı Genişleme 1. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Verdiği Tarifler
2) Tefsir, Kelâm ve Dil Alimlerinin, Asıl Lügavî Mânâlara Verdikleri Şer'î anlamlar
?SLM? Kökünden Türeyen İsimler
Din Olarak İslâm
Kur'ân-ı Kerim'de İslâm Kavramı
Hadis-i Şeriflerde İslâm Kavramı
İslâm; Bütün Varlıkların Dini
İslâm'ın Zıddı; Câhiliyye.
İslâm'ın Temel Özellikleri
İhlâs
Şirk
Küfr
Cahiliyye
Asli Kaynaklar
Fer'i Deliller
İslâm'ın Bölümleri
İslami Esaslar
İslâm Din 'nin Gayesi ve Hükümleri
İslâm Dini'nin Hükümleri
a- İman  (İtikadî hükümler)
b- Amel
c- Ahlâk
d- Hukuk (Muâmelât, Ukuubât)
İslam'ın Genel Özellikleri
İslâm'ın, Önceki Peygamberlerin Şeriatlarıyla İlişkisi
İslâm'ın Rükûnları/Temelleri
İslam'ın Tebliği
İslam'ı Hayata Hâkim Kılmak.
İSLÂM'IN ŞARTLARI
MÜSLİM-MÜSLÜMAN..
İslâm'a İnanıp Teslim Olan Kimse; Müslim/Müsliman. Müslim Kelimesi ve Türevleri
Müslim Kelimesinin Anlam Sahası
Selâm-Müslim Bağlantısı
Mü'min ve Müslim
İslâm'a Teslim Olmanın Boyutları
Müslim'in Özellikleri
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar
İSLÂMCILIK..
İSLÂM FELSEFESİ
Tabiat Felsefesi
A- Tabiiyyun (Natüralistler-Doğa felsefecileri)
B- Maddeciler (Dehriyyûn, materyalistler)
C- Bâtinilik.
D- İhvanü's-Safâ. (Temiz Kardeşler-İslâm Ansiklopedistleri)
E- Meşşâilik