Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

FİTNE.

FİTNE


FİTNE


Arapçada
bazı kelimeler -her dilde olduğu gibi- birden fazla manaya gelebilmektedir.
Türkçede "yüz" kelimesinin farklı anlamları olduğu gibi Arapçadaki "fitne"
kelimesinin de farklı karşılıkları bulunmaktadır.
Fitne, asıl
olarak "altının diğer yabancı madenlerden ayrılması amacıyla kaynatılması işlemi"
için kullanılan bir kelimedir. Kuran'ın birçok ayetinde fitne -kelime köküyle
bağlantılı olarak- müminlerle, inkarcıların veya münafıkların birbirinden
ayrılması için yaratılan imtihanlara verilen isimdir. Bu imtihanların temel
vasfı, içinde saptırıcı unsurları da taşımasıdır. Yani insanın doğru yoldan
sapması veya hidayete tabi olması bu imtihan karşısında gösterdiği tutuma
bağlıdır. Hz. Musa'nın Kuran'da haber verilen duası fitnenin hem saptırıcı hem
de hidayete erdirici yönü olduğunu göstermektedir. Ayette şöyle buyrulmaktadır:
Musa,
belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam seçip-ayırdı. Bunları
da 'dayanılmaz bir sarsıntı' tutuverince, dedi ki: "Rabbim, eğer dileseydin,
onları ve beni daha önceden helak ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin
yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? O da Senin deneme (fitne)nden
başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirirsin.
Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en
hayırlısısın." (Araf Suresi, 155)
Dünyanın bir
imtihan yeri olduğu ve insanların imanlarının mutlaka sınanacağı Kuran'ın birçok
ayetinde hatırlatılmaktadır:
İnsanlar, (sadece)
"İman ettik" diyerek, sınanmadan (fitneyle denenmeden) bırakılacaklarını mı
sandılar?
Andolsun,
onlardan öncekileri sınadık (fitneyle denedik). Allah, gerçekten doğruları da
bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. (Ankebut Suresi, 2-3)
Diğer bir
ayette de fitnenin iki türlü olacağı bildirilmiştir:
Her nefis ölümü
tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek (fitneye tabi tutarak)
imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz. (Enbiya Suresi, 35)
İnsanın çok mal
sahibi olması ve birçok nimetle donatılması, Kuran'a göre hareket ettiği
takdirde onun Allah'a yaklaşmasına vesile olur. Ama övündüğü ve sahip
olduklarını Allah rızasına uygun biçimde sarf etmediği takdirde doğru yoldan
sapmış olur. Böyle bir kişi için "mal fitnesine kapıldı", "mal fitnesine" düştü
tabiri kullanılır. Bu kişi imtihanı kaybetmiş ve ahirette "hüsrana
uğrayanlardan" olma noktasına gelmiştir.
Aynı şekilde
başa gelen bir sıkıntı, bir hastalık, kişinin evini, ailesini kaybetmesi gibi
durumlar da fitneye örnek verilebilir. Ancak insan burada isyan ettiği,
umutsuzluğa ve üzüntüye kapıldığı takdirde, fitne onun imanının zayıf olduğunu
ortaya çıkarmış olur.
Mümin ise her
türlü olayın Allah'tan geldiğini bilir ve her türlü olay karşısında Allah'tan
razı olur, en büyük sıkıntıyı bile tevekkülle karşılar. Dünyaya ait hiçbir değer
onun kalbinde yer tutmadığından bunların kaybından veya elden çıkmasından üzüntü
duymaz. Bu ruh halinin Allah'ın rızasını kazanabilmek için en uygun olduğunu
bilir.[1]

[1] Harun
Yahya, Kur'an'da Temel Kavramlar, Vural Yayınları: 18-19.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti