Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

8- Silah Edinmemek

8


8- Silah Edinmemek:Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm),
fitneyi önleyici, şümûlünü azaltıcı tedbirler meyanında "fitne sırasında silah
satışını yasaklamakla" kalmaz, elde herhangi bir silah bulundurulmasını
kesinlikle yasaklar. Rivayetlerde bu yasak "mevcutların kırılması", "taşa
çalınması", "tahtadan kılıç kuşanılması" şeklinde ifade edilir.

Şu noktayı bilhassa belirtmeliyiz: Silah
edinmeme emri, hassaten evinde kalanlara yapılmaktadır. Daha önce de
belirttiğimiz üzere fitneye karışmamak için ilk tavsiye edilen husus deve, koyun
gibi hayvanlarını alarak dağlara çekilmek veya ekim arazisinin başına geçmek,
meskun mahalden uzaklaşmaktır. Bu imkânlardan mahrum kişiye de evine kapanması
emredilir.

İşte bu sonuncu durumda olan kimsenin
peşi takip edilebilir, fitneye düşürülebilir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm), bu ihtimali asgariye düşürebilmek için bu durumdaki kimselere silah
edinmemeyi emretmektedir.

Söylenen bu hususu az yukarıda
kaydettiğimiz Ebu Bekre hadisinin devamında görmekteyiz: "...Fitne vaki olduğu
zaman devesi olan devesine, davarı olan da davarına iltihak etsin, kimin de
arazisi varsa, arazisine gitsin."
Bir adam sordu: "Ey Allah'ın Resulü! Ne devesi, ne davarı ve ne de arazisi
olmayan kimse ne yapacak?" Cevaben: "Kılıcına gitsin, keskin tarafını taşa
vursun, sonra da gücü yettiğince fitneden kaçsın" dedi."

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bu
emrin ehemmiyetini vicdanlarda tesbit için: "Ey Allahım, tebliğ vazifemi yaptım
mı, ey Allahım, tebliğ vazifemi yaptım mı, ey Allahım "tebliğ vazifemi yaptım
mı?" diye üç kere tekrar eder.

Hadisin bir başka veçhinde: "Kılıcını
alsın, keskin tarafını kara taşa vursun" denir. Muhammed İbnu Mesleme'ye de:
"Kılıcını al, Uhud dağına git, kırılıncaya kadar dağa vur" demiştir.

Nevevî: "Kılıcını taşa çalsın" emri ile
hakikaten kılıcın kırılması mı, yoksa bununla mecaz mı kastedildiği hususunu ele
alarak bazı alimlerin: "Hadisin zahirine göre, kişinin kendisine fitne kapısını
kapaması için, gerçekten kılıcı kırması gerekir" derken, bazılarının da: "Bu
mecazdır, asıl maksad kıtalin terkidir" dediğini belirtir. Ancak birinci görüşün
muteber görüş olduğunu kaydeder. Bu görüş başka alimlerce de paylaşılmıştır.

Fitne çıktığı zaman kırılması gereken silah
sadece kılıç değil, silahın her çeşididir. Nitekim bir başka rivayette, fitne
hakkında gerekli bilgi verildikten sonra: "Yaylarınızı kırın, kirişlerinizi
parça parça edin, kılıçlarınızı taşa vurun (ve evlerinizin içine girin). Buna
rağmen birinizin üzerine gelirlerse, Hz. Adem'in iki oğlundan hayırlısı (Habil)
gibi olun" buyurur.

Yayın kırılmasından sonra kirişin bir işe
yaramayacağı bedihi olduğu halde, kirişin de parçalanmasının emredilmesinde,
bazı alimler, yasaktaki mübalağanın vurgulanma gayesini görmüşlerdir. Fakat
başkasının istifade etmesini önleme gayesine de matuf olduğu söylenmiştir.

Birçok durumlarda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm)'in ashabına: "Müslümanlar arasında fitne çıktığı vakit tahtadan bir
kılıç edinin" diyerek öldürücü silah bulundurma yasağını dile getirdiğini
görmekteyiz.

Hadis kitapları, bu yasağa da harfiyyen
uyup tahtadan kılıç taşıyanların örneklerini zikreder. Bunlardan biri Ebu
Müslim'dir, bir diğeri Ühban İbnu Sayfi'dir. Ebu Müslim ile alâkalı rivayet
aynen şöyle: "Hz. Ali, Hz. Muaviye ile olan mücadelesi sırasında hazırlık yapmak
üzere Basra'ya gelir ve Ebu Müslim'e uğrayarak: "Bana yardım et" der. Ebu
Müslim "hayır" diye kestirip atmaktansa lisan-ı hal ile bunu ifade etmeyi
tercih ederek kılıcını getirir. Kınından bir karış kadar sıyırır. Hz. Ali
(radıyallahu anh)'ye bunun tahtadan olduğunu gösterdikten sonra şu açıklamayı
yapar: "Can dostum ve senin amcaoğlun (aleyhissalâtu vesselâm) benden, "Müslümanlar
arasında fitne çıktığı zaman tahta kılıç edinmem" hususunda söz aldı (ve ben de
yaptım. Buna rağmen) seninle harbe çıkmamı istersen yine de çıkarım." Hz. Ali şu
cevabı verir: "Ne sana, ne de kılıcına ihtiyacım yok."


[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/392-393.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti