Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

11- Din Lafta Kalır

11


11- Din Lafta KalırHz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in
haber verdiği fitne devri gelince din bir isim, resim ve şekilden ibaret
kalacaktır. Bir kısım rivayetlerden anlaşılan budur. Dinî emirlerin talim,
tatbik ve icralarının gerçekleşmesi için gerekli olan vazifelerin ihmali ve
hazırlanması icabeden şartların terki halinde lüzumlu olan müeyyide ortadan
kalkınca dinin şekilden ve laftan ibaret kalacağı açıktır ve tabiî bir sonuçtur.


Nitekim hadisler birkısım fitneleri
çıkaranların talim ve terbiye gibi her çeşit dinî formasyondan mahrum gençlerden
oluşacağını haber verir. Bunlardan, Hz. Ali'nin rivayet ettiği mühim bir
tanesinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), şöyle haber verir: "Ahirzamanda
öyle bir zümre zuhur edecek ki, bunlar yaşça genç, akılca kıttırlar. Bunlar
konuştukları zaman mahlukatın en hayırlı sözünden (yani Kur'an-ı Kerim'den ve
hadis-i şeriften) bahsederler. Kur'an-ı Kerim'in kendi lehlerine olduğunu
zannederler. Halbuki kendilerinin aleyhinedir. Ancak imanları gırtlaklarından
öte geçmez. Okun hedefi delip geçmesi gibi, dine girip çıkarlar."

Yani bugünün tabiratına dökecek olursak,
hadisin haber verdiği güruh, sistemli ve köklü bilgilerden mahrum, bir kısım
sloganlar ezberletilmiş, akıldan çok his ve heyecana tabi, düşüncesi kıt
gençlerdir. Bunlar kendilerine telkin edilip ezberletilen sloganlarla heyecana
gelip, tahrik edilirler. Sloganlar ise, en dindar kimselerin bile hoşuna gidecek
güzel sözlerdir. Kur'andan bir ayet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den
bir hadistir. Ancak, bu sloganların yaşayışlarına tesiri yoktur. Şarihlerin
belirttiği üzere, bunlar lafta inandıklarını söylerler, kalpleriyle inanmazlar.
Zahiren güzel sözler söylerler, hakikat-ı halde söylediklerine muhalif hareket
ederler.

Şu hadiste ise bunların asıl maksatlarının
dünyalık (mal, mevki, şöhret, iktidar vs.) olduğu, dini ise, bu maksatla
istismar için ağızlarına aldıkları daha sarih olarak ifade edilmektedir: "Ahirzamanda
bir grup insan türeyecek ki, bunlar dinle dünyayı talep edecekler. İnsanlara
karşı yumuşak (dindar, dünyayı terketmiş) görünmek için koyun postuna
bürünürler. Dilleri şekerden tatlıdır. Kalpleri ise, canavarların kalbi gibidir.
Allah onlara şöyle der: "Bana karşı laubalilikte mi bulunuyorsunuz! Şanıma ve
azametime kasem olsun ki, ben onlara, kendilerinden (çıkaracağım) öyle bir fitne
göndereceğim ki, (değil fiilen fenalıkları işleyenler) içlerindeki iyiler bile
şaşkına dönecekler (ne def edebilecekler, ne de ondan paçalarını
kurtarabilecekler)."[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/456-457.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti