Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Olumlu Anlamıyla Fitne

Olumlu Anlamıyla Fitne


Olumlu Anlamıyla Fitne:


Fitne
kelimesinin sözlük anlamından anlaşıldığı kadarıyla o, iyiyi kötüden, arı olanı
kirli olandan, doğruyu yalancıdan ayıran bir metoddur. İnsanlar arasında suç,
kötülük, kirlilik arttıkça onların karşılaşacağı fitne de çok olacaktır. Fitne
bu anlamda toplumun kirlerini arıtan, temizleyen bir temizleyici gibidir.
Nitekim içinde zorlukları, sıkıntı ve meşakkatleri barındıran savaş da bir
fitnedir. Savaş bazen, insanların hatalarını, pisliklerini kendi önlerine koyar.
İnanç uğruna belâ ve sıkıntılara uğrama anlamındaki fitne, olumsuz bir anlam
taşımamaktadır. Bu gibi sıkıntılar inanan kişiyi kararlı kılar, irâdesini
güçlendirir, ahlâkını arındırır. Böyle bir fitne kişiyi ve toplumu dinî yönden
geliştirir. Onların hatalarını gösterdiği gibi, din uğruna sabırlarını da ortaya
koyar. Böylece Allah'ın vereceği karşılığı/ödülü almalarına zemin hazırlar.
Kur'an,
insanların sürekli olarak ?fitne? ile denendiklerini açıklıyor: ?İnsanlar,
(yalnızca) ?İman ettik' diyerek, fitneye uğratılmadan (denenmeden)
bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun, onlardan öncekileri sınamadan geçirdik
(fitneye uğrattık); Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten
yalancıları da bilmektedir.? (29/Ankebût, 2-3) Bu bağlamda ?fitne? ile ?belâ?,
aynı anlamdadır. Ne ki ?fitne?nin kapsamı biraz daha geniştir. ?Belâ? yalnızca
Allah'tan geldiği halde, ?fitne? hem Allah'tan hem de kullardan gelebilir, insan
kendisini olduğu kadar başkalarını da fitneye uğratabilir. Fitne kelimesinde
azap, zorluk ve kötülük yönü daha fazladır.
Fitne,
öncelikli olarak bir sınav yolu olduğuna göre, hem nimet sebebiyle, hem de
zahmet ve perişanlıktan dolayı olabilir. İnsan, karşılaştığı bütün değerlerle
imtihana tâbi tutulabilir. Nitekim Kur'an şöyle diyor: ?Biz sizi bir imtihan
olarak hayır fitnesiyle de şer fitnesiyle de deniyoruz. Ve eninde sonunda Bize
döneceksiniz.? (21/Enbiyâ, 35) Demek ki fitne imtihanı, bir hikmete bağlı olarak
bazen Allah'tan gelir, bazen de kulların bir hatası sebebiyle meydana gelir.
Böyle olunca da fitne, bizzat o fitneyi meydana getiren için bir uyarıdır; bir
düzelme veya aklını başına alma imkânıdır. (1)

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti