Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.

2


2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu GelmezHz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in,
fitneye karşı fazlaca uyarıda bulunmasının sebeplerinden biri de herhalde onun
ortadan kalkmayan bir vasfa sahip olmasıdır. Hadislerin beyanından anlaşıldığına
göre, herhangi bir yerde, herhangi bir sebeple ne çeşitten olursa olsun bir
fitne çıktı mı artık onun açtığı yara bir daha kapanmayacaktır. Fitne, yatışsa,
heyecanını yitirse ve sönse bile içtimâî bünyede açılan yaranın izi silinmemekte,
kalpler eski berraklık ve sâfiyetine bir daha kavuşamamaktadır. Resulullah, bunu
bir hadislerinde: "Ümmetim arasına kılıç girdi mi, artık kıyamete kadar bir daha
kaldırılmaz" diye ifade eder. Fitne ile hasıl olacak fenalığın -küllenmesine
rağmen sönmeyen bir kor gibi- sulh ve sükunete rağmen devam edeceğini Huzeyfe
tu'bnu'l-Yemân'ın bir rivayetinde açık olarak görmekteyiz. Daha önce tam olarak
kaydettiğimiz bu rivayette, Huzeyfe, bu şerden sonra tekrar hayır mı diye
sorunca Hz. Peygamber, mevzumuzu alâkadar eden şu ilgi çekici cevabı verir: "Evet
gelecek. Ancak bu hayır bulanık olacak." Rivayetin Ebu Dâvud'daki bir veçhinde:
"Bu yerden sonra bulanık bir sulh (hüdne) var" denilir. Hadisin bütün
vecihlerinde yer eden "bulanık" kelimesiyle tercüme ettiğimiz kelimenin aslı "dahan"dır.

Şârihler, aslen küdûred, yani bulanıklık
mânasına gelen bu tabirin açıklanmasına ayrı bir yer verirler. Aliyyu'l-Kâri,
şerden sonra gelecek hayrın, diğer bir ifade ile fitneden sonra teessüs edecek
sulh ve sükûnun hile, nifak ve hiyanet içerisinde devam edeceğini ifade eder ve
devamla: "Şu mâna dahi muhtemeldir; fitneden sonra insanların, emîr olarak başa
geçirilen kimsenin etrafında toplanmaları kerhendir, gönül rızasıyla değildir,
isteyerek değildir" der.

Zemahşerî, el-Fâik'da Hz. Peygamber
(aleyhissalâtu vesselâm)'in zahirî salâh altında bâtınî fesadın devam edeceğini
ifade etmek maksadıyla böyle bir misal verdiğini söyler.

İbnu Hacer, dahan kelimesine kin (hıkd),
kusur, kalpdeki fesad mânalarının verildiğini ve her üç mânanın da birbirine
yakın olduğunu belirttikten sonra şunu söyler: "Hadis, şerden sonra gelen hayrın
halis bir hayır olmayacağına, bilakis nakıs ve bulanık bir hayır olacağına
işaret etmektedir." İbnu Hacer açıklamalarına devamla, Ebu Ubeyd'in şöyle
dediğini kaydeder: "Bu hadisteki muradı bir başka hadis açıklamaktadır: Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bir diğer sözü şudur: "İnsanların kalpleri
bir daha eski halleri üzerine rücû etmez."

İbnu Hacer, bu açıklamalardan sonra: "Sanki
mâna, "insanların kalbi artık birbirine karşı halisâne olamaz" gibidir" der.

Nevevî'nin açıklamaları da İbnu Hacer'den
kaydettiklerimize benzer.[1]


[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/450-451.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti