Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır

16


16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere
KalırBir kısım hadisler, fitnede rol oynayacak
kimselerin, birinci derecede gençler olduğunu ifade ederken, diğer bir kısım
hadisler dahi asaletli, emin, dindar kişilerin helak olacağını bunların yerini
gayr-ı mûtemed, hain, çapulcu ve sefih kimselerin alacağını vurgular. Dinsultan
ayrılığı, dinin devlet himayesinin dışında bırakılması, dindarlığın elde ateş
tutmak kadar zorlaşması gibi birbirini tamamlayan ve takip eden vakaların
gelişmesinin tabii bir sonucu olarak cemiyette ortaya çıkacak olan bu durum,
5036 numarada kaydedeceğimiz bir Tirmizî rivayetinde şöyle ifade edilir: "Dünyada
insanların en bahtiyarlarını (malca en zengin, yaşayışça en müreffeh, makamca en
üstün, nüfuzca en kavi) en adi kimseler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz."


Hadiste mevzubahs edilen adiliğin neseb ve
haseb yönünden olduğu, kullanılan kelimenin nesebi bilinmeyen ahlakî kemâli
duyulmayan kimse mânasını da ifade ettiği şarihlerce belirtilir.

Taberânî'nin bir tahricinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Fuhuş ve cimrilik ortalığı sarmadıkça, emin ve
güvenilir kimseler aşağılanıp, hainlere itimat edilmedikçe, "vuûl" olanlar helak
olup, "tuhût" olanlar zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz." Dinleyenler sorar: "Ey
Allah'ın Resûlü, "vuûl" ve "tuhût" da ne demek?" Cevaben: "Vuûl, insanların
ileri gelenleridir, eşrafıdır. Tuhût ise, insanların en düşük olanlarıdır, ayak
altında bulunan (adı sanı duyulmamış) bilinmeyen kimselerdir" der. Hadisin bir
başka veçhinde tuhut, adi, düşük ailelerden gelen kimseler olarak açıklanır.

Müslim'de kıyamete yakın vukua gelecek
hâdiseleri tasvir eden bir rivayette, şu açıklamaya da rastlarız: "Geriye
insanların şerirleri kalır. Bunlar (şerlere ve şehvani hedeflere koşmada)
kuşlara, (birbirlerine zulüm ve düşmanlıkta) vahşi hayvanlara benzerler."

Hadis kitaplarında "Cibril hadisi" olarak
şöhret kazanan meşhur rivayette, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)
kendisine kıyamet alametlerini soran Cebrail aleyhisselam'a, diğer bazı
alametler meyanında şunu da zikreder: "..Yalın ayak başı kabak (halktan gelme,
asaletsiz) kimselerin insanlara baş olmaları kıyamet alâmetlerindendir."

Daha önce fitnenin çeşitlerinden
bahsederken kaydettiğimiz bir hadiste, refahtan hasıl olan fitneden sonra
insanların, ilmi ve fikri nakıs olduğu için gayr-ı ehil, kararsız bir kimsenin
etrafında toplanarak, sulha kavuşacaklarının beyan edildiğini görmüştük. Bu
rivayet de fitneden sonra ehliyetsizlerin, zorla, hile ile başa geçeceklerini
ifade eder.

Rivayetlerin hepsini zikretmeye gerek yok.
Kaydedilenler bize gösteriyor ki, ahirzamanda çeşitli içtimâî bozuklukların
neticesi olarak insanlar umumiyetle bozulacak ve kendilerine uygun olarak, bozuk
kimseler başlarına geçecektir; "Her bir kabileyi (milleti) o kabilenin
münafıkları sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz."[1]


[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/461-462.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti