Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

6- Gerçeklerin İstismarı

6


6- Gerçeklerin İstismarıFitne hakkındaki bazı hadislerde, fitne
hengâmında, fitnecilerin hep yalan dolanla, batıl sözlerle hareket etmeyip,
birkısım gerçeklere de yer verecekleri, daha doğrusu, birkısım hakikatları
suret-i haktan görünerek kendi batıl davaları lehine istismar edecekleri beyan
edilmektedir.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bu
noktayı, ümmeti için en ziyade korktuğu üç şeyden birini "Kur'an-ı Kerim'i bilen
münafık" olarak ifade ederek tebarüz ettirir. Bu hususu işleyen muhtelif
hadislerden biri şöyledir: "Ben ümmetim için ne mü'minden ne de müşrikten
korkarım. Zîra mü'mini, onun imanı kötülük yapmaktan alıkoyar müşriği de küfrü
durdurur. Fakat bütün korkum, âlim olan münafıktandır. Hoşunuza gidecek, te'yid
edeceğiniz şeyleri söylerler, size zarar verecek işler yaparlar." Hz.
Peygamberin mükerreren ifade ettikleri endişe, saf Müslümanların, masum ve iyi
niyetli kimselerin, cazip ve parlak sözlerle münafık, ikiyüzlü, tahripkâr,
fitneci kimselerce aldatılmasıdır. Bu meseleye en canlı misal, Hz. Ali ile
Haricîler arasında cereyan eden bir konuşmadır. Haricîler, halife ve hükümdarın
varlığına lüzum olmadığı hususundaki akidelerine delil olarak, Kur'an'dan
iktibas ederek "Lâ hükme illâ lillah" yani "Hüküm ancak Allah'ındır" cümlesini
kendilerine slogan yapmışlardır. Hz. Ali, bunu işitince şu cevabı verdi: "Bu,
doğru bir sözdür. Ancak bâtıl adına söylenmiştir."

Sadece Haricîler değil, ta Abdullah İbnu
Sebe ile başlayıp Karmatîler, Rafizîler, İsmailîler vs. günümüze kadar devam
eden bütün fitne hareketleri dinî sloganlarla ortaya çıkmışlardır. Kur'an'ı
inkâr değil istedikleri şekilde te'vil ederek cahilleri aldatmışlardır.


Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), "Kur'an'ı
bilen münafık" tehlikesine karşı yaptığı uyarı ile, bu canipten gelecek
fitnelere parmak basmış olmaktadır. Dindarlığı laftan ibaret kalıp, amele
intikal etmeyenlerin durumundan az ileride ayrıca söz edeceğiz.[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/453-454.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti