Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanlara Nisbetle Fitne

İnsanlara Nisbetle Fitne


İnsanlara Nisbetle Fitne:


Fitne
odaklarından birisi de bizzat insanın kendisidir. İnsanın sebep olduğu fitne
genel anlamda olumsuzdur ve daha çok inkârcıların, kalbinde eğrilik olanların ve
münâfıkların bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
1-
Münâfıkların Fitnesi: Münâfıklar fitne çıkarmaktan
hoşlanırlar. Tutum ve davranışlarıyla fitneye sebep olurlar. Fitne olan şeylere
çağrıldıkları zaman koşarak ve isteyerek giderler (4/Nisâ, 91; 33/Ahzâb, 14).
Bundan dolayı onlar Allah'ın kalplerini arıtmak istemediği kimselerdendir. Allah
(c.c.) onların fitneye düşmelerini ister (5/Mâide, 41). Münâfıklar müslümanların
arasında yaşadıkları halde gerektiği zaman, -tıpkı Peygamber döneminde olduğu
gibi- Allah yolunda cihada katılmak istemezler. Mecbûren katılsalar bile
müslümanların arasına fitne sokup onları Allah yolunda çalışmaktan soğutmaya
çaba gösterirler. Böyleleri Peygamberimiz'e şöyle dediler: ?...Bana izin ver,
beni fitneye (zor bir denemeye) düşürme...? Kur'an onlara; ?...İyi bilin ki,
onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.? şeklinde
cevap vermektedir (9/Tevbe, 48-49).
Münâfıklar,
hem kendileri fitneye düşerler, hem de başkalarını, özellikle de müslümanları
fitneye düşürmeye çalışırlar. ?İnsanlardan bazıları; ?Biz de Allah'a inanıyoruz'
dedikleri halde kendilerine Allah uğrunda bir sıkıntı geldiği zaman, insanlardan
gelen bu fitneyi (sıkıntı ve belâyı) Allah'ın azâbı gibi zannederler. Ancak
müslümanlar bir nimete, dünyalık bir rahata kavuştukları zaman da ?biz de
sizinle beraberiz' demekten utanmazlar. Şüphesiz ki Allah (c.c.) imanda
samimi olanları da iki yüzlü davrananları da çok iyi bilir.? (29/Ankebût,
10-11). Aynı insanlar âhiret hayatında mü'minlere; ?Biz sizinle beraber değil
miydik?? diyecekler. Mü'minler onlara şöyle cevap verecekler: ?...Evet ama, siz
kendinizi fitneye düşürdünüz (aldattınız), beklediniz (hemen tevbe etmediniz),
kuruntular sizi aldattı...? (57/Hadîd, 14). Kalplerinde eğrilik bulunanlar,
müslümanları şüphe ve fitneye düşürmek için Kur'an'daki ?müteşâbih? âyetleri
kafalarına göre yorumlarlar (3/Âl-i İmrân, 7).
2-
Kâfirlerin/İnkârcıların Fitnesi: Hz. İbrâhim (a.s.)
şöyle duâ etmişti: ?Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkâr edenler için kötülük
teşvikçisi/sebebi, fitne (bir oyun ve eğlence aracı) yapma. Ve günahlarımızı
bağışla, ey Rabbimiz, çünkü Sensin tek kudret ve hikmet sahibi.? (60/Mümtehıne,
5). İnkârcılar ve tapmakta oldukları yalancı tanrılar,
Cehennemi hak etmiş olanlardan başkasını fitneye düşüremezler, ayartıp
kandıramazlar (37/Saffât, 161-163).
Kâfirler bazen
müslümanları savaş, saldırı ve benzer şekillerde fitneye/denemeye, sıkıntıya
düşürüp, onların korku namazı kılmalarına sebep olabilirler (4/Nisâ, 101). Hz.
Mûsâ'nın kavmi, Firavunun ve mele'sinin, yani ileri gelen seçkinlerin
kendilerini bir fitneye düşürmelerinden, fenalık yapmalarından korktukları için
iman etmekte tereddüt ettiler. Onların içlerinden pek azı hariç Firavunu
desteklemeye devam ettiler (10/Yûnus, 83).
Bugün de bu
gerçek değişmemiştir. İnsanlardan pek çoğu ya İslâm'a gönül vermek, ya da
İslâm'ı hakkıyla günlük hayatında yaşamak istemektedir. Ancak çağdaş
Firavunların, Firavun düzenlerinin, bu düzenleri sürdüren mele' takımının
fitnelerinden, sıkıntı vermelerinden, haklarını ellerinden almalarından, kötü
damga vurmalarından korkmaktadırlar. (2)

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti