Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

13- İrtidat Artar

13


13- İrtidat ArtarDinin ta'lim, tedris ve tatbiki resmî
himaye ve müeyyideden mahrum kalmaktan öte dindarlar baskı ve hakaretlere de
maruz kalınca bunun tabii bir sonucu olarak din hususunda bilgisizlik ve
sathîlik ortaya çıkacaktır. Şüphesiz, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in
haber verdiği bu durumlar tesadüfi, arizî durumlar değildir. Dine karşı
yürütülen bütün bu menfi durumlar, şuurlu, sistemli ve planlıdır. Öyle ise, dine
karşı cehaletle birlikte, dini insanlar nazarında düşürmek maksadıyla dine karşı
aleyhte propaganda da yapılacaktır.

Şu halde gerçek din bilgisinden mahrumiyete,
dinle alâkalı kasıtlı yanlış bilgiler, aleyhte propaganda ve dindarlara baskı ve
istihkar da eklenince insanların dinle olan bağı son derece zayıflayacak
demektir. O kadar ki, bazan ferdî, bazan da kitle halinde irtidatlar, dinden
çıkma vakaları olacaktır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in fitne ile
alâkalı bir kısım beyanları bu söylediklerimizi tasvir eder. Hz. Cabir (radıyallahu
anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in: "İnsanlar bu dine kitleler
halinde girdiler ve kitleler halinde de çıkacaklar" dediğini ağlayarak anlatır.
Hz. Aişe'nin Müslim'de gelen bir rivayetinde de Hz. Peygamber: "Gece ve gündüzün
akışı Lat ve Uzza'ya ibadeti getirecektir" der. Müslim'in diğer bir rivayetinde
Devslilerin "Zülhalasa" adındaki cahiliye putlarını ihya edecekleri belirtilir.
Lat, Uzza, Zülhalasa adlarındaki meşhur cahiliye putlarının Resulullah devrinde
param parça edildiği gözönüne alınırsa, bu hadisle, insanların elleriyle yapıp
diktikleri putlara, perestiş, ibadet mânasını taşıyan ta'zim ve hürmet
göstereceklerinin ifade edildiği anlaşılır. Bu mânayı teyid eden bir başka
hadiste: "Putlar tekrar dikilmedikçe kıyamet kopmaz. Bunu ilk yapacak olan da
Tihâme'den bir kal'a ehlidir" denilir.

Şu rivayet, kıyamete yakın çıkacak bu
dinî gerilemeleri cehle bağlar: "Öyle fitneler olacak ki, o zamanda birkimse,
mü'min olarak sabahladığı halde, kafir olarak akşamlar. Allah'ın ilim (vermek
sureti) ile ihya edip hayatlandırdıkları müstesna (onlar imanlarını kolay kolay
kaybetmezler)." Hadiste geçen "Allah'ın ilim ile ihya ettikleri müstesna"
tabiri, bu irtidatların asıl sebebinin cehalet olduğuna dair yukarıda söylemiş
bulunduğumuz hususu te'yid eder.

Keza, şu müteakip rivayette zikredilen:
"Dini fiilen tatbik etmede acele davranın.." kaydı da fitnenin çıkış sebebinin
dindeki gevşeklik olduğu, fiilen, ciddî şekilde tatbik eden fertlere fitnenin
zarar vermeyeceğini ifade etmektedir. "Zifiri gece karanlığı gibi çökecek
fitneler gelmeden dini fiilen tatbik etmede acele davranın. (Fitne gelince) kişi
mü'min olarak sabahlar da kâfir olarak akşamlar, mü'min olarak akşamlar da kafir
olarak sabahlar. Bir kısmı, çok az bir dünya menfaati mukabilinde dinini satar."

Akşamdan sabaha veya sabahtan akşama
insanlarda meydana gelen bu süratli değişmelerin sadece dinî temel nasslarda,
akidelerde kalmayıp beşerî vicdanlarda bulunması gereken her çeşit değerlere
sirayet ettiğini muhtelif rivayetler te'yid eder. Bunlardan birinde: "...Kişi
kardeşinin kanını, ırzını ve malını haram bilerek sabahlar da, kardeşinin kanını,
ırzını ve malını helal addederek akşamlar" buyrulur.[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/459-460.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti