Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

10- Din-Sultan Ayrılığı

10


10- Din-Sultan Ayrılığı:İslam dini, dünya işleriyle ahiret işlerini
birbirinden ayrı mütalaa etmez. Mü'minin beşerî hayatını ilgilendiren her şey,
aynı zamanda dini de ilgilendirir. Bu sebeple şu ameller dinî, şu ameller gayr-ı
dinî denemez. Fıkıh kitapları mü'minin amellerini dinî ameller dünyevî ameller
diye ayırmaz; ibadat, muamelat vs. şeklinde ayırır ve muamelât zımnında
zikrettiği ticaret, ziraat, nikah gibi meseleleri de, ibadat zımnında zikrettiği
namaz, oruç gibi meselelerle aynı değerde dinî kabul eder. Zîra hepsi hususunda
İlahî emirler, İlahî ölçüler gelmiştir.Sözgelimi, sathî bir nazarla, namaz ve
oruca nisbetle gayr-ı dinî olduğu söylenebilecek bir nevi vergi olan zekat ile
namazı Kur'an-ı Kerim, çoğu kere yan yana ve beraber zikreder: "Namaz kılın,
zekat verin" der.[1]


Hz. Pegyamber daha da ileri giderek,
farzlara riayet eden bir Müslümanın, haram olmayan her çeşit günlük muamelâtının,
uyumak, yemek yemek ve hatta zevcî muamelede bulunmak nevinden olsun, hepsinin
ibadet olacağını söylemiştir.
Bu dünya-ahiret
ayrılmazlığının sonucu olarak İslam'da devlet reisliği müessesesi aynı zamanda
dinî reisliği de temsil eder. Devlet reislerinin dinin tatbikatına müteallik
vazife ve mesuliyetlerden kendilerini uzak tutmaları din açısından bir fitne
olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bir
hadiste şöyle buyurur: "İhsan ihsanlık vasfını korudukça kabul edin. Fakat bu,
dine karşı rüşvet mahiyetini alınca reddedin, almayın. (Maalesef) bunu
terketmeyeceksiniz. Dine karşı rüşveti terketmekten sizi alıkoyan şey korku ve
fakirliktir. Haberiniz olsun, iman çarkı (ilelebed) dönecektir. Bu çark her
nerede dönüyorsa Allah'ın kitabına uygun olarak dönderin. Haberiniz olsun sultan
ve kitap birbirinden ayrılacaktır. Sakın sakın siz Kitap'tan ayrılmayın.
Haberiniz olsun başınıza öyleleri reis (emîr) olarak geçecek ki, (kendileri için
hükmettiklerini sizin için hükmetmeyecekler), onlara itaat etseniz sizi dalalet
ve sapıklığa atarlar, itaat etmeyip isyan etseniz, sizi öldürürler." Cemaatten
bazıları sordu. "Ey Allah'ın Resûlü! Pekâla ne yapalım?" Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselâm): "Hz. İsa'nın ümmeti gibi yapın. Onlar, ateşe atıldılar, testerelerle
biçildiler (fakat dinlerinden dönmediler). Allah'ın taati uğruna ölmek Allah'a
isyan içinde yaşamaktan daha hayırlıdır."
Bu ihbarlar,
İslam tarihinde, değişik beldelerde, farklı zamanlarda kerratla vaki olmuştur.
Ahirzamanda çıkıp dinden kopacak umerayı (idarecileri) tanıtma maksadıyla irad
buyrulan bir diğer hadiste şöyle buyurulur: "(Benden sonra) birkısım umera
gelecek. Onların batıl sözlerine itiraz edilemez. Bunlar kendilerini şapır şapır
ateşe atarlar. Dalalet ve ateşe gitmede birbirlerini takip ederler." Hadisi
rivayet eden Hz.Muaviye (radıyallahu anh), halkın itiraz etmesi gereken gayr-i
adil bir hükmü, aynı camide aynı cemaate üç cuma üst üste hutbede tekrar eder.
Üçüncü seferinde bir itiraz yükselince, kendisinin o zümreden olmadığına
hükmederek sevinir ve itiraz eden kimseye iltifatta bulunur.[2]


[1]
Kur'ân'da bu çeşit
ifâdeler "namaz kıl, zekât ver" veya "namaz kılın zekat verin" veya "onlar
ki namaz kılarlar, zekat verirler" gibi çeşitli şekillerde gelir.

[2]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/455-456.

FİTNE-FİTEN ..
FİTNE. a- Fitne Kelimesinin Anlam Sahası
b- Olumlu Anlamıyla Fitne
c- Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
A- Allah'a Nisbetle Fitne
1- Peygamberlerin Denenmesi
2- Müslümanların Denenmesi
3- İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
4- Ni'met veya Külfetle Deneme
5- Sabır ve Sebat Fitnesi
B- Şeytana Nisbetle Fitne
C- İnsanlara Nisbetle Fitne
1- Münafıkların Fitnesi
2- İnkârcıların Fitnesi
C- Fitne Sayılan Davranışlar a- Diní Açıdan 1- Küfür-Şirk;
2- Allah'ın Hükümlerinden Yüz Çevirme
b- Sosyal ve Ahlâkí Fitne 1- İşkence ve Zulüm;
2- Belâ ve Sınama
3- Karışıklık ve Kargaşa
4- Dünya Ni'metleri;
5- Mal ve Çocuk;
D- Hadislerde Fitne Kavramı
E- Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
FİTNE.
FİTNE.
Yoldan Çıkarıcı Fitneler
Fitne ile Sapma
İmtihan Olarak Fitne
Fitneye Düşürme Gayreti
Fitne Çıkartmak ve Kuran'daki Karşılığı
Müminlerin Çekişmesi Fitneye Sebep Olur
Fitne Unsurları
Zulüm, İşkence ve Azap
Fitne; Anlam ve Mâhiyeti
Olumlu Anlamıyla Fitne
Kur'an-ı Kerim'de Fitne Kavramı
Fitnenin Kur'an'daki Anlamları
Allah'a Nisbetle Fitne
Peygamberlerin Denenmesi
Müslümanların Denenmesi
İnsanların ve Toplulukların Denenmesi
Nimet veya Külfetle Deneme
Sabır ve Sebat Fitnesi
Şeytana Nisbetle Fitne
İnsanlara Nisbetle Fitne
Kur'an'da Fitne Sayılan Davranışlar
Hadis-i Şeriflerde Fitne Kavramı
Fitnenin Ortaya Çıkışı ve Zararları
Modern Fitne Odakları
FİTNENİN VASIFLARI
1- Fitne Yavaş Gelişir
2- Fitne Bir Kere Çıktı Mı Sonu Gelmez.
3- Giren Çıkamaz.
4-  Fitne , Fikrî Gruplaşmadır
5- Yalan Artar
6- Gerçeklerin İstismarı
7- Herkes Kendi Görüşünü Beğenir
8- Cehalet Artar
9- Şaşkınlık
10- Din-Sultan Ayrılığı
11- Din Lafta Kalır
12- Dinin Tatbikatı Zorlaşır
13- İrtidat Artar
14- Zenginlik Artar
15- Cimrilik Artar
16- Asiller Öldürülür, Meydan Adilere Kalır
17- Fitnede Gençler Rol Oynar
18- Katl (Öldürme) Vakaları Artar
19- Teşkilatlar Adına Öldürme.
20- Emniyet Ve Güven Kalmaz
21- Ölüm Aranır
22- Ganimet (Devlet Malı) Helal Addedilir
23- Fitnenin Girmedigi Ev Kalmaz
1- Fitnede Sabır
2- Fitnecileri Yalnız Bırakmak
3- Uzlet
* Eve Çekilmek
* Dağa Çekilmek
* Terk-i Diyar Etmek
İnziva Ve Uzletin Fazileti
4- Öldürmektense Ölmeyi Tercih Etmek
* Fitnede Mudafa-i Nefis
5- Dilini Tutmak
6- Kalben Kerahet
7- Mal Ve Evlatça Hiffet
8- Silah Edinmemek
* SAHABE VE FİTNE HAREKETLERİ
Fitnede Sahabe'nin Tutumu.
1- Fitne Hâdiselerini Sahabeler Çıkarmadı
2- Sahabeler Fitneye Katılmadı
Cemel Vakası
Fitneye Karışan Sahabeler
3- Ashab'ın Katıldıgı Fitneler Üzerine Birkaç Mütalaa
Sahabelerde Ölçü
Sahabeler Arasındaki Muharebelerin Mahiyeti Ve Hikmeti