Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sözlük ve Şer'i Tanımı

Sözlük ve Şer


Sözlük ve Şer'i Tanımı:Din ile ilgisi olmayan dualar ve hareketlerle
ruh üzerine tesir yapmak. Buna Arapça'da "sihir" adı da verilir. Bir insanı
istenilen şeyi yapmağa sevk eden gizli kuvvet, tabiata aykırı haller vücuda
getiren etkiler. Bunları yapanlara "büyücü" denilir. Büyüyü şöyle tarif etmek
mümkündür. Herhangi bir çıkar uğruna başkasına zarar vermeye yönelik meşru
olmayan yollarla bir takım gizli kuvvetleri yönlendirerek yapılan ve gerçeğe
uymayan gözbağcılık, düzenbazlık, oyunculuk şeklindeki işler. Gözbağcılık,
düzenbazlık gibi oyunlarla insanları aldatan kişiye büyücü, bu kişilerin yaptığı
işe büyü, bu işin meslek haline getirilmesine de büyücülük denir. Büyücülük,
İslâm'dan önce Araplar'da, Rumlar'da, Hintliler'de, Mısırlılar'da yaygın idi.
Özellikle Hz. Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hz. Süleyman
zamanında da yaygındı.[1]


Sihir; başkasından öğrenilen, bazı vasıtalarla
icra edilip temrinlerle geliştirilen ve adet dışı bir görünüm taşıyan
etkilemelerden ibaret olup daha çok güç gösterisinde bulunmak, çıkar sağlamak ve
toplumda hakmiyet kurmak için uygulanır.

İslam filozofları ve Mu'tezile'nin aksine sihrin
varlığını kabul eden Ehl-i Sünnet alimleri bunun bazı alet ve vasıtalar,
astrolojik bilgiler, hile ve maharetlerle gerçekleştirilebileceğine kanidirler.[2]
[1] Şâmil
İslam Ansiklopedisi: 1/260.

[2]
Bakıllani, el-Beyan: 77-78; Fahreddin er-Razi, Metalibu Aliye: 8/143-146;
Abdullatif Harputi, Tenkihu'l-Kelam: 275; M. Sait Özervarlı, TDV İslam
Ansiklopedisi: 16/182.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü