Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslam'da Büyü

İslam


İslam'da Büyü:Büyü ve büyücülük İslâm'da yasaklanmıştır.
Kur'an-ı Kerîm'de büyücülerin iflah olmayacağı (Tâhâ: 20/69) belirtilmiştir.
Kâfirler, kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah'ın elçilerini yalanlamak için
onları büyücülükle, büyü yapmakla suçlamışlardır. Büyücülükle suçlananlar
arasında Hz. İsa (es-Sâf, 61/6); Hz. Musa (ez-Zuhruf, 43/49); (ez-Zâriyat,
51/39), Hz. Süleyman (el-Bakara, 2/102), Hz. Muhammed (el-Hicr, 15/6)
zikredilmektedir. Başka bir ayette, inanmayan kişilerin bütün peygamberleri
büyücülükle suçladıkları görülmektedir (ez-Zâriyat, 51/52).

[1]


Kur'an'da Babil'de sihrin yaygın olduğuna işaret
edilmekte (el-Bakara: 2/102) ve Hz. Musa zamanına ait bazı sihir örnekleri (el-A'raf:
7/109-126) bulunmaktadır.[2]

Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde ?yedi
şeyden sakınınız" buyururken ikinci sırada "sihir yapmayı" zikretmiştir.[3]
Başka bir hadiste büyü yapan kişinin küfre girdiğini belirtmiştir. Muhabbet için
efsun yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğunu da belirtmiştir.[4]
Büyüye inanan kişinin Cennet'e giremeyeceği de[5]
belirtilmiştir.

Başka bir hadiste de büyücüye, müneccime,
gaibden haber veren kimseye inanan kişinin Kur'an'ı inkâr etmiş olduğu
belirtilmektedir.[6]

[1] Şâmil
İslam Ansiklopedisi: 1/260.

[2] M.
Sait Özervarlı, TDV İslam Ansiklopedisi: 16/182.

[3] Buhârî,
Iiasâya 23; Müslim, İman,144.

[4] Nesâî,
Tahrim: 19.

[5] Ahmed
İbn Hanbel, II, 83; IV, 399.

[6] Ebû
Davûd, Tıp: 21; Şâmil İslam Ansiklopedisi: 1/260-261.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü