Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

FAL-FALCILIK.. Tanımı

FAL


FAL-FALCILIK


Tanımı:Gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi
olmak için başvurulan çeşitli yolların en belirginlerinden biri faldır. Daha çok
baht, uğur ve talihi, genel olarak da gelecekte olacak şeyleri anlamak için
birtakım garip yollara başvurma, atılan boncuk ve baklaya, tesadüfen açılan bir
kitabın bir satırına, koyunun kürek kemiğine, kahve fincanına vb. şeylere bakıp
bunlardan anlam çıkarma ve kişilik okuma işine fal; bu işi yapmaya da falcılık
denir. Gelecek zamanda vuku bulacak olayları haber vererek gayb sırlarını
bildiğini iddia edene de falcı, medyum denir.


[1]


Kamûs-u Osmanî'de: "Kısa fikirlilerin ümid
ettikleri bir maddeyi çıkarmak maksadiyle; kitap açmak ve kitaba, baklaya bakmak
gibi değişik yöntemlerle yapılan teşebbüsü ve bu teşebbüsün gösterdiği netice"
olarak tarif edilmiştir.


[2]

İslam'da İman esaslarının bütünlüğü içinde temel
ilkelere bağlı olarak inanılması gereken birçok ayrıntılar da vardır. Örneğin
şeriat öl­çüleri içinde pis sayılan şeylerin pis olduğuna inanmak işte bu
ayrıntı­lardan bi­ridir. Nitekim bu sebepledir ki mümin kişi, pis olduğuna
inandığı sıvı bir mad­denin değdiği ya da sıçradığı yeri yıkar. Keza fal gibi
batıl olduğuna inanıl­ması gereken şeyleri batıl ve asılsız kabul et­mek, yine
bu ayrıntılar­dandır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.


[3][1] Ahmed
Kalkan, İslam Akaidi: 212.

[2] Halid
Erboğa, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/143.

[3]
Ferit Aydın, İslam'da İnanç Sistemi,
Kahraman Yayınları: 311.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü