Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sihrin Kapasitesi

Sihrin Kapasitesi


Sihrin Kapasitesi:Buraya kadar
kaydettiklerimiz, insan üzerinde tesir hâsıl edebilen sihir denen bir gücün
varlığını te'yid eder. Kurtubî'den iktibas edilen son parağraf, bu bahsin bir
başka meselesine işaret etmektedir: "Sihrin tesir gücü nedir? Sihirle ne gibi
tesirler hâsıl edilebilir? Söz gelimi bir eşyanın aynı değiştirilebilir, bir
varlık bir başka varlığa inkılâb ettirilebilir mi?"

Bu meseleyi İbnu
Hacer'in nakline göre âlimler şöyle cevaplar: "Sihir bir tahyil, bir
yanıltmadır, gözbağlamaktan ibarettir" diyenler için eşyanın mâhiyetini sihirle
değiştirmek mümkün değildir. "Sihrin bir hakikatı vardır" diyenler için mesele
ihtilaflıdır: Sihir sadece mizaca tesir ederek bir nevi hastalık mı hasıl eder,
yoksa mesela cansız bir cismin hayvan olması veya aksi nev'inden eşyanın
tabiatında tahavvüller hâsıl edebilir mi?

Bu meselede cumhurun
ittifak ettiği görüş, öncekidir. Yani sihirle, mizacta bir nevi hastalık hâsıl
edilebilir, başka değil. Ancak az sayıda bazı âlimler, ikinci görüşü
benimsemiştir. Gerçi Allah'ın kudreti nokta-i nazarında mesele açıktır, her şey
olabilir. Fakat fiilî durum nokta-i nazarından, bu münakaşa konusudur. Zîra bu
iddiada bulunanlar iddialarına delil getirememişlerdir. Hattâbî bazılarının,
sihri tamamen inkar ettiklerini nakleder. Ancak sihri inkar edenler daha ziyade
ehl-i bid'a mensuplarıdır.

Bazı âlimler sihirdeki
tesirin Kur'an'da Cenâb-ı Hakk'ın zikrettiğinin ötesine geçemeyeceğini
söylemiştir. Bu da, "Kadınla kocasının arasını açmaktır." Bu görüşte olanlar: "Zîra,
derler sihirle bundan daha ileri tesir elde edilmesi câiz olsaydı, Kur'ân onu da
zikrederdi, çünkü Kur'an, bu bahse, sihir mevzuunda mü'minleri ürkütüp caydırmak
için yer vermiştir."[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/91-92.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü