Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı

9


9- Çağdaş Sihir
Ve İki Sûrenin Mesajı:
Sihir çeşitleri üzerine
Fahreddin-i Râzi'den sunduğumuz bu açıklamalardan hareketle şöyle bir sonuca
ulaşabiliriz: İslam alimlerinin, insan ruhunda hasıl ettiği tesirle insanların
istek, arzu ve düşüncelerini yönlendiren şeylerin hepsine şâmil olan sihir
telakkileri içerisinde, günümüzde geliştirilen ve beyin yıkama olarak ifade
edilen çeşitli "propaganda", "reklam" ve "telkin" metod ve vasıtaları da[1]
sihir olarak değerlendirilebilir, buna hiçbir dînî engel mevcut değildir. Durum
böyle olunca, günümüzde de -geçmiş devirlerde olduğu gibi- geniş çapta sihre yer
verildiğini söylemek, insanlığın kaçınılmaz surette sihirbazların sihrine maruz
olduğunu, onların ellerinde oyuncak durumuna düştüğünü dile getirmek, fiillî bir
gerçeği, belki de insanlığın acınacak feci bir dramını ifade etmek olacaktır.

Geçmiş zamanla hazır
zaman arasındaki fark mertlik -riyâkarlık arasındaki farktır: Onlar ismen
sihirbaz bilinirlerdi; şimdikiler, artist, sanatkar, yazar, şâir, hatip,
karikatürist, mizahcı, politikacı gibi şerefbahş ve hürmetefzun lakablarla
anılırlar ve hepsi de serefrâzdır. Bunlar, ideolojik ve ticari gayelerle radyo,
televizyon, kitap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi -Kur'ânî tabiriyle ukad (düğümler)
denen- yayın odaklarına mütemâdî bir üfürme içindedirler.

Öyle ise Kur'ân'ın
Muavvizeteyn denen son iki suresini, zamanımızın sihirbazlarına karşı bizleri
uyaran iki ilâhî mesaj kabul edip, başta radyo ve televizyon gibi en mühim "neşir
düğümleri" olmak üzere her çeşit anti-İslam yayın odaklarına üfleyen
sihirbazların şerrine karşı Allah'a sığınmalıyız, tedbirler almalıyız.[2]
Azıcık bir dikkat
bu iki sûrenin ne kadar taze bir mesaj olarak bize hitab ettiğini gösterecektir:

"(Ey inanan kişi! şöyle)
söyle: "Yaratılanların şerrinden, çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere
üfleyen sihirbazların şerrinden, hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden tan
yerini ağartan Rabb'e sığınırım" (Felak Suresi).

"(Ey inanan kişi! şöyle)
söyle: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların kalplerine vesvese veren o sinsi
vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların hükümrânı ve insanların
Rabbi olan Allah'a sığınırım" (Nas Suresi).[3]
[1]
Beyin yıkama
vasıtaları deyince, milli dilin kelimelerinde yapılan oyunlar, korku, zulüm,
iş hayatı, tahsil hayatı, tefessüh, kültür vs. pek çok şeyi anlamak gerekir.

[2]
Çeşitli vesilelerle belirttik; Kur'ân-ı Kerîm öğrettiği dualarla, bizi
yapacağımız mühim işlere yönlendirmek ister. Bu dualar, onları, sadece
dilimizle okuyup, neticeyi Allah'tan beklememiz için Kur'an'a girmemiştir.
Dualar okunacak, aynı zamanda, o duanın gerçekleşmesi için aklımızın
gösterdiği ameller fiilen yapılacak, tedbirler alınacaktır. Sözgelimi
sadedinde olduğumuz sûreler propaganda odaklarının şerrinden Allah'a
sığınmayı
talep etmekle, menfî yayınları
önlemek, hayatımıza sokmamak, mukâbil müsbet yayınlar gerçekleştirmek üzere
fiiliyata, gayrete geçmeyi emretmiş olmaktadır.[3]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/88-89.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü