Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

HALKA VE İP TAKMAK..

HALKA VE İP TAKMAK


HALKA VE İP TAKMAKTevhid, Allah'ın kâinatta koyduğu kanunlar
çerçevesinde sebeplere sarılmaya asla karşı çıkmaz; bilakis teşvik eder. Elbette
ki açlığı gidermek için yemek, susuzluğu gidermek için su, tedavi için ilaç,
savunma için silah gereklidir. Insan hastalandığı zaman doktora gidecektir.
Bütün bunlar ve benzerleri İslam'da meşrûdur. Ne var ki, meydana gelen veya
meydana geleceği sanılan tehlikeleri defetmek için, birtakım bilinmeyen ve gizli
olan sebeplere sarılarak esrarengiz yollara başvurmak, asla meşrû sayılmaz. Bazı
toplumlarda görülen madenî halkalar takmak, kollara ip bağlamak, bu türdendir.
Bir keresinde Hz. Peygamber, zayıflıktan kurtulmak için koluna demir takan
sahabiye bunu çıkarttırmıştır. Yine Hz. Peygamber, sıtmayı önlediğine inanıldığı
için koluna ip takan hastanın kolundan da aynı şekilde bunun çıkarılmasını
istemiş ve arkasından şu ayeti okumuştur: ?Onların çoğu, şirk koşmadan
Allah'a inanmazlar.? (Yunus: 10/106)

Görüldüğü gibi, Rasülüllah'ın bunların üzerinde
durmasının yegâne sebebi, şirkten ve şirke giden yollardan insanları
uzaklaştırmaktır. Burada hatırımıza şöyle bir soru gelebilir: Acaba deneysel
bilim, birtakım araştırmalar yaparak, kola takılan bu madenlerin fizikî
faydasını ispat etse, yine yasak olur mu? Şüphesiz hayır! Çünkü bunun
yasaklanmasının sebebi, bu gibi şeylere, birtakım bilinmeyen güçler atfedilerek
sığınılmasıdır. Mesela, bakır bilezik cinsinden bazı halkaların romatizmanın
tedavisindeki faydası bilimsel olarak da ortaya çıktığı için, ilaç kullanılır
gibi kola veya ayağa takılmasında hiçbir sakınca yoktur.


[1]

[1] Ahmed
Kalkan, İslam Akaidi: 213-214.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü