Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Uğursuz Saymak

Uğursuz Saymak


Uğursuz Saymak:İnsanlar, eskiden beri bazı yer,
zaman, şahıs ve şeyleri uğursuz veya uğurlu saymışlar, bu inanca göre karar
verdikleri, hareket ettikleri olmuştur. Hiçbir ilmî ve dinî esasa dayanmayan bu
inanç İslâm'da reddedilmiş, uğur veya uğursuzluğu insanların kendi inanç ve
davranışlarında aramaları istenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), buna benzer başka
inanışları da zikrederek şöyle buyurmuştur: ?Hastalığın bir başkasına geçmesi,
uğursuzluk, (ölü ruhunun temsilcisi) baykuş, karındaki yılan diye bir şey yoktur;
cüzzamlıdan -arslandan kaçar gibi- kaçın.? (Buhârî, Tıb 19, 25, 43-45;
Müslim, Selâm 102) Hadisin başında ?hastalığın birinden diğerine geçmesi (sirâyet,
salgın) diye bir şey yoktur? derken, sonunda cüzzamlıdan uzak durulması?
emrolunuyor. Hadis açıklayan bilginler burada biri inanç, diğeri davranış ile
ilgili iki noktanın bulunduğunu söylemişlerdir;

a) İnanç:
Hastalığı yaratan, insanı hasta eden, bunu belli kanunlara bağlayan Allah'tır.
Bir hasta ile temas eden iki kişiden biri hastalığa yakalanıp diğeri sağlıklı
kalabilir; bu Allah'ın irâdesine bağlıdır.

b) Davranış;
Salgın hastalığın birinden diğerine geçmesi Allah'ın takdir ettiği, yarattığı
bir tabiat kanunudur. Hasta ile temas, hastalanmanın sebebidir; sebepleri
olaylara bağlayan Yaratıcı, bunu böyle dilemiştir; şu halde insanın bu
sebeplerden kaçınması gerekir (?Hastalıklı hayvanları, sağlıklı hayvanlara
katmayı? meneden Buhârî hadisi de aynı hükmü desteklemektedir.)

Câhiliyye devrinde Araplar baykuşun,
ölünün kemikleri veya ruhundan meydana geldiğine, insanın karnında bir yılanın
bulunduğuna ve aç kalınca insanı öldürdüğüne, ürküttükleri hayvanların sağ veya
sollarından karşı yöne gidişlerine göre uğur veya uğursuzluğa inanırlardı. Hadis
bunların da aslı astarı bulunmadığını bildirmektedir. Bazı gün, şahıs, eşya ve
yerleri uğursuz saymak, ölüm veya felâketten söz ederken kulak çekip tahtaya
vurarak korunmaya çalışmak da aslı astarı olmayan inanç ve davranışlar
arasındadır. Buhârî'nin bir başka rivâyetinde ?kadın, ev ve binekte
uğursuzluktan? bahsedilmiştir. Fakat bu hadisin baş tarafını Hz. Âişe annemiz
açıklıyor: Peygamberimiz (s.a.s.)'in câhiliyye âdetlerini söylediğini, ?onlar,
bu üç şeyde uğursuzluk bulurlardı? dediğini açıklıyor.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü