Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.

Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar


Hârut ve
Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?Rivâyetlere göre, Hârut ve Mârut'a
işledikleri üç büyük günahtan dolayı Allah tarafından verilen ceza konusunda da
ihtilaflar vardır:

Kıyâmet kopuncaya kadar saçlarından
asılma cezâsına çarptırıldılar;

Başları kanatlarının altına
kıstırılmıştır;

İçi ateş dolu bir kuyuya atılmışlardır;

Baş aşağı asılmışlardır ve devamlı
olarak demir kırbaçlarla kırbaçlanmaktadırlar;

Ayaklarından uyluklarına kadar
tartılmış vaziyettedirler;

Rivâyete göre bir zat kendilerinden
sihir öğrenmek niyetiyle Hârut ve Mârut'a gitti. Onları ayaklarından asılmış
vaziyette buldu. Gözleri kızarmış, derileri simsiyah olmuştu. Dilleri ile
asılmış oldukları yerde bulunan su arasındaki mesâfe dört parmak kadardı. Onlar
bu vaziyette ?susuzluk? ile cezalandırılıyorlardı. Meleklerin bu durumu adamı
ürpertti ve gayrı ihtiyârî ?Lâ ilâhe illâllah? dedi. Melekler bunu işitince
adama kim olduğunu sordular. O da, ?insanlardan herhangi biri olduğunu? söyledi.
Adama ikinci defa, ?kimin ümmetinden olduğunu? sordular. O da: ?Muhammed
ümmetinden olduğunu haber verdi. Melekler: ?Muhammed (s.a.s.) peygamber olarak
gönderildi mi?? dediler. O da: ?evet? dedi. Melekler: ?Elhamdü lillâh? deyip
sevinç ızhar ettiler. Yanlarına varan zat, sevinçlerinin nedenini sordu.
Melekler: ?O kıyâmet peygamberidir (âhir zaman nebîsidir). Artık işkencemizin
bitmesi yakındır? dediler;

Bâbil'de bir mağarada azâb
içindedirler (M. Tenzîl, I/43; el-Vâhıdî, Tefsir 37; İbn Hazm, el-Fasl, IV/32;
naklen Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyat, s. 151).

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü