Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur

Hz


Hz. Muhammed'in ve Davetinin
Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur:Hz. Muhammed (sav), Mekke'de ilk defa
Kureyşlilere İslâmı tebliğ ettiği zaman, onu da bu şekilde cinlerin etkisinde
kalarak Kur'an'ın sözlerini uydurup söylediğini, cinlerin etkisiyle konuştuğunu
iddia ettiler. O'nun, halkın gözünden saklı gerçekleri kâhinlik özelliğinden
dolayı haber verdiği iftirasını ileri attılar. Müşrik araplar, bazı kişilerin
şimdilerde hipnotizma diye bilinen yolla insanları etki altında tuttuklarını,
onların ağzından bazı bilgileri aldıklarını, kişilerin vecd (yoğunlaşma) halinde
normal bir kimsenin söylemeyeceğí heyecan verici şeyleri diyebileceğini
biliyorlardı. O zamanki insanların bildiği tek ilham yolu da buydu.

Onlar şairleri ve kâhinleri, onların haber alma
yollarını bidikleri için, Hz. Muhammed'i de böyle bir kişi sanmışlardı. Halbuki
Hz. Muhammed hayatı boyunca şairlerin ve kâhinlerin yaptıkları gibi bir şey
yapmadığı gibi, onların işleriyle uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştı. O,
davetine karşılık bir ücret istemiyordu. Üstelik şairlerin ve kâhinlerin
yapamayacağı bir şeyi; daveti uğruna hayatını feda etmeyi göze alıyordu.
Insanlara tebliğ ettiği Kur'an ise ne bir şair sözüne, ne de kâhinlerin
yalanlarına benziyordu.

Kur'an onların bu iddilarını yalanlayarak şöyle
diyor:

?Şu halde onlara öğüt verip hatırlat.; çünkü
sen, Rabbinin nimetiyle ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun. Yoksa onlar: Bu bir
şairdir; ?biz zamanın (onun hakkında) felâketlerini gözlüyoruz' mu? diyorlar.?
(Tûr: 52/29-30)

Muhammed'in (as) davetinin şairlerin
şiirleriyle, kâhinlerin saçma sapan uyduruk sözleriyle hiç bir ilgisi yoktur.
O'nun aldığı vahiy de kesinlikle âlemlerin Rabbi Allah'ın sözüdür. Düşünen ve
aklını kullanan kimseler Kur'an ile kâhinlerin ve şairlerin sözleri, Hz.
Muhammed'in kişiliği ile kâhinlerin kişiliği arasındaki farkı görürler.[1][1] Hakkâ:
69/39-47; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları:
328-329; Ahmed Kalkan, İslam Akaidi: 449-450.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü