Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Bâbillilerde Büyü

b


b-
Bâbillilerde Büyü:Sihir ve sihirbazların tarihi,
insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden birini kuran Keldânîler zamanına
kadar uzanır. Bâbil diyarında yani bugünkü Irak'ta yaşayan Keldânîler, astronomi
ve astrolojide çok ileri gitmişlerdi. Kur'ân-ı Kerim'de Sâbiîler (2/Bakara, 62;
5/Mâide, 69; 22/Hacc, 17) adıyla anılan Keldânîler, bütün olayların yıldızlar
âleminin etkisi sonucu meydana geldiğini iddia ediyorlardı. Onlara göre hayır ve
şer, fayda ve zarar, saâdet ve bedbahtlık semâvî cisimlerden kaynaklanmaktaydı.
Bu yüzden Keldânîler yıldızlardan her biri adına putlar yapıyor, heykeller
dikiyorlardı. Bu putlara, heykellere, tütsülere, çeşitli nefes ve efsunlarla
yaklaşmaya çalışıyorlardı. Hayır ve salâh için Müşteri yıldızına (Jüpiter
gezegeni), başkalarıyla savaşmak ya da herhangi bir yolla zarara uğratmak
istediklerinde Zuhal yıldızına (Satürn gezegeni), semâvî âfetler ve salgın
hastalıklardan korunmak için de Merih'e tâzimde bulunurlardı.Keldânîlerin medeniyet merkezleri olan
Bâbil şehrinin gayet mâmur ve güzel binalarla süslü olduğuna dair tarihî
bilgiler, bu kavmin mimarî ve diğer sanayi dallarında çok ileri gittiğine işaret
etmektedir. Bu sihirbazlar ülkesinde Güneşten kinâye olan ?Ba'l? tanrısına
mahsus Bâbil Kulesi'yle, Bâbil'in mâmur oluşuna dair birçok efsânevî rivâyet
vardır. Bu dönemde halkın câhil tabakası, sihirbazların sûret ve tabiatları
değiştirdiklerine, sözgelimi bir sihirbazın bir kimseyi eşek ya da köpek şekline
döndürebildiğine, sonra dilediği zaman tekrar insan şekline iâde ettiğine
inanmaktaydılar. Bunlara göre, bir büyücü bir yumurtaya, bir süpürgeye ya da
küçük bir küpe binerek havalanabilir, uçmak sûretiyle Irak'tan Hindistan'a veya
dilediği herhangi bir yere gidebilir, sonra aynı günde geri dönüp gelebilirdi.


Câhil halk tabakası bu ve buna benzer
gariplikleri, kâhinlerin yıldızlara yakınlığının bir sonucu zannederlerdi.
Sihirbazlar da avam tabakasının bu kanaatinden çeşitli hilelerle, yaldızlı
hokkabazlıklarla faydalanırlardı. Hatta, devlet başkanları ve adamları bile
bunların mel'anetinden kurtulamazlardı. Görülüyor ki Bâbil halkı gök
cisimlerinin ilâhlığına inanan kimseler olup yıldızların ve bütün kâinatın
yaratıcısı bir İlâhın varlığını kabul etmiyorlardı. Bunların bu sakat
inançlarını iptal ve ıslah etmek için Hz. İbrâhim, peygamber olarak
gönderilmişti. O devirlerde Bâbil, Irak, Şam, Mısır ve Anadolu halkı bu
inançtaydılar. Dahhâk ve Feridun devrine kadar böylece devam etmişti. Bâbil,
Feridun'dan itibaren Keştâsip devrine kadar İranlıların hâkimiyetinde kaldı.
Feridun ve onu tâkip eden dönemlerde İranlılar muvahhid idiler; Allah'ın
birliğini kabul ediyorlardı. İran'ın yaşadığı bu tevhid devrinde, Bâbil
sihirbazlarına karşı büyük bir mücâdele açıldı. Ele geçirilen kâhinler tamamen
kılıçtan geçirildi.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü