Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an ve Sünnette Fal

Kur


Kur'an ve Sünnette Fal:Kur'an'da, "fal" kelimesi geçmemekle birlikte,
Peygamber (s.a.s.)'in bazı hadislerinde, şekil olarak buna benzer fakat mana
yönünden bizim anladığımız fal'dan daha değişik bir mana arzeden "fe'l" sözü
geçmektedir. Şöyle ki; "adva (hastalığın Allah'ın takdiri olmaksızın
bulaşması) yoktur, tıyara (bir şeyi uğursuz sayma) da yoktur. Ben hayırlı "fe'l"i
(bir şeyi hayra yorma) severim"[1]
hadisinde geçen "fe'l" kelimesinin bildiğimiz falla aynı anlama gelmediği
açıktır.

Ebû Hureyre'nin, Peygamberimiz (s.a.s.)'den
naklettiği başka bir hadiste;

''Tıyara yoktur, daha hayırlı olan fe'l vardır."
buyurdular. Ebu Hüreyre;

"Fe'l nedir ey Allah'ın Resulu? diye sorunca


'Sizden birinizin işittiği salih sözdür'
dedi"[2]


Hasta olan bir kimsenin; "ya sâlim!" diye
bağıran birinin sesini duyması veya yitiğini arayan birinin; "ya vâcid!" diye
seslenen birinin sesini duyunca, "bununla tefe'ül ediyorum" deyip, hastalıktan
kurtulmayı umması ve yitiğini bulacağını ümid etmesidir. Yani bu sesleri hayra
yorarak, neticenin bu şekilde olmasını beklemesidir.[3]

Cahiliye Arapları, bir sefere, bir savaşa, bir
ticarete, bir nikâha yahut herhangi bir işe teşebbüs edecekleri zaman üç zar
(veya ok) çekerler yahut kuş uçururlardı. Bu zarların (veya okların) birinde,
"Rabbim emretti" yahut "yap" diye emir; diğerinde, "Rabbim nehyetti" yahut,
"yapma" diye nehy kelimeleri yazılı olurdu, biri de boş bulunurdu. Birisi
torbaya elini sokar, zarlardan birini çeker, emir çıkarsa yaparlar, nehy çıkarsa
yapmazlar, boş çıkarsa bir daha çekerlerdi. Kur'an bunu şu ayetle yasaklamıştır:


''Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal
okları şeytan işi birer pisliktir,. bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz"
(el-Mâide: 5/90)

Câhiliyede, bir de kuş uçurma âdeti vardı ki,
bir yere gidecekleri zaman bir kuş uçururlar, sağa giderse teyemmüm (uğurlu
sayma), sola giderse teşe'üm ederler (uğursuzluk sayarlar)dı. Peygamberimizin,
"tıyara yoktur" hadisi ile bunun da yasaklandığını biliyoruz.


Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık, bir
çeşit gaybdan haber vermektir. Halbuki, Kur'an; gaybı, Allah'tan başka hiçbir
kimsenin bilemeyeceğini, peygamberlerle melekler dahi kendilerine
vahyedilmedikçe gaybdan haber veremeyeceklerini açıkça bildirmektedir.


"De ki: 'Göklerde ve yerde olan gaybı, Allah'tan
başka bilen yoktur." (Neml: 27/65)


"De ki: Size 'Allah'ın hazineleri elimdedir
demiyorum, gaybı da bilmiyorum." (En'am:
6/50)

"Eğer gaybı bilseydim, daha fazla hayır
yapardım." (A'raf: 7/188) ayetleri
buna yeterli delildir.

Kendilerine "arrâf", "kâhin" veya "medyum"
denilen falcıları ve bu falcılara gidip fal açtıran, onlara inanan veya
destekleyenleri Peygamberimiz, ağır bir dille kınamış, hatta küfürle
nitelemiştir.

"Kim bir arrâfa gidip de ona bir şey sorarsa,
kırk gecelik namazı kabul olmaz."[4]


"Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa;
şüphesiz ki Muhammed'e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur."[5]


[1]
Buhari, Tıb: 43; İbn Mâce, Tıb: 43.

[2] Buhâri,
Tıb: 44.

[3] İbnu'l-Manzûr,
"Lisanü'l-Arab " XI V.; İmam Ebi Bekir er-Râzı, "Muhtaru's-Sihah" Fe'l
maddesi.

[4]
Müslim, Selam: 125.

[5]
Tirmizi, Taharet: 102; İbn Mace, Taharet: 122; Ebu Davud, Tıb, hadis no:
3904; Ahmed bin Hanbel, II/ 408; Halid Erboğa, Şamil İslam Ansiklopedisi:
2/143-144.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü