Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü

e


e- Hz.
Peygamber Döneminde Büyü:Hz. Peygamber gelince Tevrat'tan
bahsetti. O zaman yahûdiler dönüp Hz. Peygamber'le mücâdeleye başladılar.
Sonunda, ?nübüvvet yoluyla mücâdele edemeyeceğiz, ne yapsak Cibrîl O'na haber
veriyor? dediler. Bu yüzden Cebrâil'e (a.s.) düşman oldular (2/Bakara, 98).
Tevrat'ı da arkalarına atarak sihir ve iftira yoluna saptılar. Halbuki Tevrat,
sihri yasaklamış, sihirbaz kadın ve erkeklerin öldürülmesini emretmişti (Bkz.
Tevrat, Çıkış 22/18; Levililer, 20/27).

Bu dönemde yahûdiler, ?Süleyman,
Muhammed'in (s.a.s.) dediği gibi bir peygamber değildi. Sihirbaz bir hükümdardı.
Büyülerini mûcize gibi gösterirdi? diye iftiralar ortaya attılar. Sihir küfür
olduğu için, yahûdilerin bu sözlerine göre, Hz. Süleyman'ın da hâşâ kâfir olması
gerekiyordu. Bu yüzden Kur'ân-ı Kerim'de Allah Teâlâ, Hz. Süleyman'ın değil;
şeytan sihirbazların küfrettiğini bildirdi. Yüce Allah bu konuda şöyle
buyurmuştur: ?Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların
söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman kâfir olmadı (Büyü yapmadı ve ona
inanmadı). Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri (büyü ilmini) ve
Bâbil'de Hârût ve Mârût'a indirileni öğretiyorlardı...? (2/Bakara, 102)

Bununla da yetinmeyen yahûdiler, Hz.
Peygamber'e sihir yapmaya kalkıştılar. Kaynaklarımızda yer alan bazı hadis
rivâyetleri, yahûdi Lebîd bin el-A'sam'ın Hz. Peygamber'e zarar vermek
maksadıyla sihir yaptığını belirtir (Buhârî, Tıb 49, Edeb 56, B. Halk 11; Müslim,
Selâm 43; İbn Mâce Tıb 45, hadis no: 3545; Ahmed bin Hanbel, Müsned 6/57, 63,
96).[1]


[1] Ali
Osman Ateş, Kur'an ve Hadislere Göre Cinler-Büyü, s. 213-220.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü