Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

MEDİTASYON..

MEDİTASYON


MEDİTASYONMeditasyon: Ses, hareket ve ışıktan
uzak bir ortamda belli biçim­lerde oturarak, sakin şekilde solumak ve belli bir
nesne üzerinde dik­kati top­la­mak suretiyle uygulanan mistik-zihinsel bir
davranış biçimi­dir; Aynı za­manda rûhânî bir çiledir, bir
"Sülûk"'dur.


[1]


Meditasyonu bir zihin sporu olarak
tanımlayan ve onun, "Üstün
bir fi­ziksel, zihinsel, ruhsal dinlenme ve rahatlama"


[2]
verdiğini ileri süren Hint'li spiritüalistler, bu uygulamanın, Budist
tasavvufundan ilham al­dı­ğını açıkça söylemektedirler. Şu halde meditasyon,
insan sağ­lığını dü­zenle­yici etkileri bakımından bir spor ya da bir
rehabilitasyon yöntemi olarak ta­nıtılmaya ve sevdirilmeye çalışılıyor olsa bile,
sahip bulunduğu dini içerik­ten soyutlanamaz. Çünkü dayandığı kaynak bir küfür
dini olan Budizm'dir.

Binaenaleyh ister sanat, ister spor,
hatta ister bilimsel bir çalışma ol­sun: Ya İslam'a ait olduğu, ya tamamen
seküler bir içeriğe sahip bu­lunduğu, ya da ilhamını herhangi bir küfür
doktrininden almadığı (kitap, sünnet ve icma'a dayanan) tarafsız ve yetkili
ilim otoritelerince deklare edilmemiş olan bütün inanç ve düşünce sistemleri
İslam dışı­dır. Meditasyon, yoga ve aynı kaynağa dayanan
"Râbıta"
gibi... İnancında bu sembollere yer ve­ren müs­lümanın bir iman krizi içinde
bocaladığını söylemek mümkün­dür.


[3]

[1] Sir
James Bolevard, Çev. Şebnem Gürpınar, Meditasyon S.28 OHM YAYINLARI,
İstanbul-1993

[2] A. g.
e. S.13, 14

[3] Ferit
Aydın, İslam'da İnanç Sistemi, Kahraman Yayınları: 311-317.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü