Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sihir - Mûcize ? Keramet

Sihir


Sihir - Mûcize
? Keramet:Sihir birçok yönüyle
âdetin, normalin dışına çıkan (harika) bir hâdise olması sebebiyle aynı
mahiyette olan mucize ve keramete benzer. Âlimler, bunların karıştırılmaması
için aradaki farkları belirtmeye ehemmiyet verirler. Bu cümleden olarak Mâzirî
şöyle der: "Sihir, mûcize ve keramet arasındaki farka gelince, sihir bir kısım
sözler ve fiillerin yardımıyla vukua gelir ve sihirbaz arzusuna ulaşır. Keramet
buna muhtaç değildir. Kendiliğinden tevafukan husül bulur. Mûcize kerametten
tahaddi (meydan okuma) ile ayrılır." İmâmu'l-Harameyn, sihrin fâsık kimselerin
elinde vukua geldiğinde âlimlerin icmasını nakleder. Kerâmet fâsığın elinden
zâhir olmaz. Bazı âlimler: "Harikulade hadiseyi değerlendirirken bunu hâsıl eden
kimsenin haline bakmak gerekir, eğer bu kimse şeriata bağlı haramlardan kaçan
biri ise ondan zuhur eden harika keramettir, hali böyle değilse sihirdir,
şeytanın yardımı gibi sihir çeşitlerinden biriyle husule gelmiştir" derler.
Kurtubî, sihri mucize ve kerametten tefrik sadedinde, onun harikuladeliğini şöyle
açıklar: "Sihir, bir sanat hilesidir, bu sanat iktisab edilebilir, yani irâdî
gayretle kazanılır. Ne var ki sanattaki incelik sebebiyle herkes bunu elde
edemez, nadir kimselere müyesser olur. Bunun özü de, eşyanın husûsiyetlerine
(havas) vukuf peyda etmek, terkib şekillerini ve sihrin vakitlerini bilmekten
ibarettir. Ekserisi de hakikatı olmayan tahayyülât ve dayanağı olmayan
vehimlerden ibarettir. Mahiyetini bilmeyenler nezdinde bunlar pek büyük gözükür,
tıpkı, Firavun'un sihirbazları hakkında Cenâb-ı Hakk'ın haber verdiği gibi: "...Sihirbazlar
marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini sihirlediler ve onları
ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar" (A'raf 116). Bununla birlikte, onların
ipleri değnekleri, ip ve değneklik mahiyetlerinden dışarı çıkmamışlardı."

Kurtubî, sonra şunu
ilave eder: "Gerçek şu ki, bazı sihir çeşitlerinin kalplere tesir etme hassası
vardır, sevgi ve kin uyandırmak, hayır ve şer atmak gibi; bedenlerde de elem ve
hastalıklar hasıl etme gibi. Bu çeşit tesirleri kabul edilirse de sihirbazların
sihriyle cansızların hayvana çevrilmesi veya hayvanların cansız eşyaya tahvil
edilmesi mümkün değildir, böylesi iddialar merduddur."[1]
[1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte
Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/91.

SİHİR-BÜYÜ..
Büyünün İçyüzü.
Sözlük ve Şer'i Tanımı
Sihir Harikulade midir?.
Büyü Çeşitleri
Geçmiş Toplumlarda Büyü
Yahudilikte Büyü
Batı Dünyasında Büyü
İslam'da Büyü
Sihir; Anlam ve Mâhiyeti
Kur'an-ı Kerim'de Sihir Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Sihir
Sihrin Tarihçesi
a- Eski Yunan ve Romalılarda Büyü
b- Bâbillilerde Büyü
c- Eski Mısır'da Sihir
d- Hz. Süleyman Döneminde Sihir
e- Hz. Peygamber Döneminde Büyü
f- Eski Türklerde Büyü
Şimdiki Türklerde
Amacı ve Hedefleri Açısından Büyü Çeşitleri 1- Ak Büyü (Koruyucu Büyü)
2- Kara Büyü
3- Aktif Büyü
4- Pasif Büyü
5- Temas Büyüsü
6- Taklit Büyüsü
Hangi Yollarla Sihir Ortaya Konulur?.
Büyünün Etkisi Var mıdır?.
Eski ve Modern Büyünün Etkisi İçin Bir Örnek Karı-Koca Arasını Ayırmak
Hârut ve Mârut Hârut ve Mârut'un Öğrettikleri Neydi?.
Hârut ve Mârut'la İlgili Tefsirlerdeki İsrâiliyat Örnekleri Hârut ve Mârut'un Kim Olduklarıyla İlgili Rivâyetler
Yeryüzüne İndirilen İki Meleğin Mâcerâsı
Hârut ve Mârut Nasıl Bir Cezâya Çarptırıldılar?.
Olayın Geçtiği Yer
Rivâyetlerin Tahlili
Cinlerin İnsanların Emrine Girmesi Mümkün müdür?.
Cinler Kaybolan Ya da Çalınan Şeyleri Bilebilir mi?.
Hz. Peygamber'e Büyü Yapıldı mı?.
Peygamberimiz'e Sihir Yapılmadığına, Yapılmışsa Tesir Etmediğine Dair Deliller
Cin; Mâhiyeti ve Hakkındaki İstismarlar, Yanlış Kabuller
Sihrin ve Büyücünün Hükmü
Ruh Çağırma
Fal ve Falcılık
Sihir/Büyü
Nazarlık, Nal, Muska vb. Kullanmak
Uğursuz Saymak
Uğurlu Saymak
Ve Günümüz
Sihir/Büyü ile İlgili Bazı Kavramlar
ŞA'BEZE-ŞA'VEZE-HOKKABAZLIK..
KEHANET-KAHİN.. Tanımı
Hz. Muhammed'in ve Davetinin Kahinlikle Bir İlgisi Yoktur
Kâhinler Yalan Uydururlar
MEDİTASYON..
ÜFÜRÜKÇÜLÜK..
MÜNECCİMLİK..
FAL-FALCILIK.. Tanımı
Kur'an ve Sünnette Fal
Burç ve Yıldız Falı
HALKA VE İP TAKMAK..
NAZAR BONCUĞU VE MUSKA TAKMAK..
Sihir Tesiri
Sihrin Çeşitleri
1- "Keldânîlerin Sihri
2- Ashâb-ı Evhamın Ve Kuvvetli Nefislerin Sihri
3- Arzdaki Ruhlardan Yardım Görerek Yapılan Sihir
4- Tahayyülât Ve Gözbağlama Denen Sihir Çeşidi
5- Çeşitli Sanat Oyunlarına Dayanarak Yapılan Aletlerin Yardımıyla Ortaya Konan Acayip İşler
6- Bazı İlaç, Ot Ve Cisimlerin Kimyevi Hassalarından İstifade Ederek Yapılan Sihir
7- Kalbi Bağlamak Sûretiyle Sihir
8- Koğuculuk, Gammazlık, Kışkırtıcılık Gibi Gizli Tezvirat, Şantaj Vs. Akla Gelebilecek Yollar
9- Çağdaş Sihir Ve İki Sûrenin Mesajı
Sihrin Hükmü
Sihri Câiz Kılan Şartlar
Sihir - Mûcize ? Keramet
Sihrin Kapasitesi
Kehânet
Kehânetin Hükmü